Археология

Археология

Специалност: История

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Археолог

Направление: 2.2. История и археология

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Специалност „Археология“ е една от най-популярните специалности в Исторически факултет. Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се осъществява само в редовна форма. В учебния план умело са синтезирани съвременните достижения в теорията и практиката на праисторията, античната и средновековната археология в България, Европа и света, историческото познание за съответните епохи и прилагането на интердисциплинарни методи на изследване и анализ. Практическата подготовка на студентите е задължителен елемент от тяхното обучение, като се осъществява на археологически обекти под методическото ръководство на преподаватели от катедра „Археология“.

В зависимост от личните си предпочитания студентите специализират обучението си в профилиращи модули от избираеми дисциплини, като избират един от двата предлагани модула:

  • Археологически модул, който включва избираеми археологически дисциплини в областта на селищната, градската, архитектурната археология, археологията на култа и религията, археологията на всекидневието;
  • Исторически модул, който включва основни исторически дисциплини в областта на новата и съвременна българска и обща история.

Завършилите специалността могат да се реализират като специалисти (уредници и екскурзоводи) в национални, регионални и частни музеи, лаборатории за консервация и реставрация на културни паметници, в специализираните звена за опазване на културно-историческото наследство в общинската, областната и държавната администрация и органите на МВР, да работят в частния сектор в сферата на културния или религиозния туризъм.

Студените, придобили ОКС „бакалавър“ в специалност „Археология“, имат възможност да продължат своето образование в ОКС „магистър“ в професионално направление „История и археология“ във Великотърновския университет.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на:

  • дипломираните бакалаври да получат професионална квалификация ”археолог”;
  • завършилите да работят като специалисти в национални, регионални и частни музеи, лаборатории за консервация и реставрация на културни паметници;
  • завършилите да работят в специализираните звена за опазване на културно-историческото наследство и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит