Културен туризъм

Културен туризъм

Специалност: Културен туризъм

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Бакалавър по културен туризъм

Направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Специалност „Културен туризъм“ е една от най-привлекателните специалности в Историческия факултет. Тя отговаря на съвременните предизвикателства на разширяващия се пазар, позициите на туристическия и културния сектор, както и на необходимостта от специалисти в областта на културния туризъм.

Курсът на обучение има за задача да даде теоретични и практически познания за културата като ресурс, за характера на културно-историческото и природното наследство на България, Европа и света, за неговото използване в областта на туризма и културните политики. Квалифицираната фундаментална и специализираща подготовка на студентите се постига чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Заедно с това се предлага и разширено обучение по чужд език, включително и курс по специализирана лексика, с което се обогатяват езиковите компетенции и уменията за бизнес комуникация. Практическата насоченост на част от дисциплините позволява да се усвоят умения за самостоятелно разработване на проекти в областта на туризма, а също в социалната и културната сфера.

Завършилите курса на обучение могат да работят успешно в туристическия и културния сектор, в различни неправителствени организации, да се реализират като съставители и организатори на туристически дейности, експерти към държавните, регионалните, областните и общинските структури, като специалисти в държавни и частни музеи и галерии, в административните структури на природни, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.

Бакалавърската степен дава възможност на студентите да продължат своето образование в следващите образователно-квалификационни степени „магистър“ и „доктор“ в съответното професионално направление.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • успешно в туристическия и културния сектор;
  • в различни неправителствени организации;
  • като съставители и организатори на туристически дейности;
  • експерти към държавните, областните, регионалните и общинските структури;
  • като специалисти в държавни и частни музеи и галерии, в административните структури на природни, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3