Етнология

Етнология

Специалност: Етнология

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Eтнолог

Направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Курсът на обучение в специалност „Етнология“ е съобразен с важни обществени потребности и очаквания към експертите етнолози. Те се съдържат в изграждането на специалисти с висока професионална подготовка, отговаряща на тенденциите в модерното образование и проучването на мултикултурните общества. Специалността осигурява обучение по основните исторически дисциплини в областта на българската и общата история и дава специализирани знания по основните етноложки дисциплини – история и теория на етнологията, българска, балканска, славянска и европейска етнология, историческа демография, етнология на социализма.

В зависимост от личния си избор студентите могат да профилират обучението си в един от двата модула: професионална квалификация „учител по история“ или специализиращ модул от етноложки дисциплини.

Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „етнолог“. Реализацията на завършилите студенти е като специалисти в историческите музеи, които имат етнографски отдел; в научните и културните институти; в държавните и ведомствените архиви; в администрацията като експерти по интеграция на малцинствата и демографските дейности и др. В последните години се констатира нарастващо търсене на експерти-етнолози в национални структури като ДАНС. Бакалаври по Етнология успешно се реализират и в частния бизнес, свързан с туризма и културното наследство.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • като специалисти в различните музеи;
  • в научните и културните институти, свързани с проучването и разрешаването на етнически проблеми;
  • в държавните и ведомствените архиви и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит