География

География

Специалност: География

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Географ, учител по география

Направление: 4.4. Науки за земята

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Специалността „ География“ е акредитирана за обучение на бакалаври, магистри и докторанти – редовна и задочна форма на обучение. Учебният план е целево конструиран и съобразен с реалностите на географската наука, синтезираща цялата съвкупност от знания за земята, обезпечаваща пространствен синтез на естественонаучната, социално-икономическа, екологична и технологична информация.

Интердисциплинарният характер на специалността дава възможност в учебните планове да се включат нови природогеографски и социално-икономически дисциплини, които обогатяват познанията на студентите за бъдещата им реализация. В зависимост от личния избор студентите могат да профилират обучението си в един от двата предложени модула: професионално-педагогическа подготовка – „учител по география“ и модул професионална квалификация – „географ“.

Студентите, завършили специалността „География“, избрали професионалната квалификация „учител по география“ са подготвени за:

  • планиране, организация и провеждане на процес на обучение по география във всички видове училища, осигуряващи средно образование в България;
  • частно-дидактическа дейност в областта на географията във всички институции и организации, осъществяващи формална или неформална образователна дейност.

Избралите модул професионална квалификация – „географ“ имат възможност за реализация като експерти в РИООС, в дирекции „Регионално развитие“ на областни и общински администрации; в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми на опазване на природната среда, регионалното развитие и регионалната политика; в регионални сдружения; в научни институти.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта като:

  • ”географ” и „учител по география” и могат да се реализират в сферата на образованието;
  • като експерти в областни и общински администрации;
  • в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми на опазване на природната среда, регионалното развитие и регионална политика, в научни институти и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит