История

История

Специалност: История

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Историк

Направление: 2.2. История и археология

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Специалност „История“ е в основата на Великотърновската Алма Матер, създадена през 1963 г. Курсът на обучение в редовна и задочна форма дава фундаментални компетенции в областта на българската, балканската и световна история. Учебният план предоставя възможности за надграждане на знанията чрез факултативни и избираеми курсове, участие в международен обмен по програма „Еразъм+“, както и придобиване на професионална квалификация „учител по история“.

Умелото синхронизиране на теоретична и практико-приложна подготовка утвърждава през годините „запазената марка“ на Търновската историческа школа. Гаранция за това е и израстването на младите хора като лидери посредством изяви в действащите младежки клубове, участия в научни форуми на местно и национално ниво, себеутвърждаващи се чрез публикации в студентски сборници и академични издания. За престижа на специалността свидетелства фактът, че многобройните успешно дипломирани студенти са сред най-предпочитаните професионалисти в научно-изследователските институти в страната, в архивите, музеите, в регионалните и национални медии. Те са сред най-изявените учители и заемащите отговорни постове ръководители в административно-управленските звена на местно и национално ниво.

Бакалавърската програма, предоставяща широкопрофилна теоретична и практическа компетентност, дава възможност на студентите да продължат своето обучение в следващите образователни степени – „магистър“ и „доктор“.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • като учители по история в основните и средните училища;
  • като специалисти в национални, регионални и частни музеи, лаборатории за консервация и реставрация на културни паметници;
  • в специализираните звена за опазване на културно-историческото наследство;
  • в научните и културните институти, свързани с проучването и разрешаването на етнически проблеми;
  • в държавните и ведомствените архиви и др.;

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит