Педагогика на обучението по история и география

История и география

Специалност: История и география

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Учител по история и по география

Направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Създадена към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1984 г., специалност „История и география“ е първата по рода си в България. Тя е насочена към подготвяне на висококачествени, модерни и креативни учители по двата основни предмета, осигуряващи гражданска компетентност – история и география. Предвид необходимостта от подобни кадри в региона и страната, обучението се осъществява както в редовна, така и в задочна форма. Специалността е с широко практическо приложение и утвърдено място в системата на българското висше образование.

Курсът на обучение дава познания по основните дисциплини в областта на историческото и географското знание – българска, балканска и световна история; геоморфология и картография, климатология и хидрология, социално-икономическа и регионална география, география на България, Европа и континентите. Учебните планове са композирани в три направления – история, география и методически блок, като се поддържа необходимият баланс между основната широкопрофилна подготовка и специфичните знания.

Студентите, завършили бакалавърска степен, придобиват професионална квалификация „учител по история и география“. Те имат възможност да продължат своето обучение в акредитирани магистърски и докторски програми в същото професионално направление. Завършилите „История и география“ имат отлична реализация в системата на образованието.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • като “учител по история и по география”;
  • като специалисти в историческите музеи;
  • в екологичните центрове;
  • в архивите;
  • в научните, културните и административните институции и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит