Педагогика на обучението по история и чужд език

История и чужд език

Специалност: История и чужд език

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Учител по история и чужд език

Направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Факултет: Исторически факултет

Представяне

„История и чужд език“ (английски, немски, френски, руски), редовна форма на обучение, осигурява фундаментални знания както в областта на историческото познание в национален, регионален и глобален аспект, така и високо ниво на чуждоезикова компетентност по отделните теоретични направления на филологията. Специалността е с педагогическа насоченост и основните ѝ цели се свеждат до създаване на качествени специалисти с висше образование по история и чужд език с оглед на доказаната необходимост от подобни кадри в региона и страната. Студентите комбинират обучението си по историческите дисциплини с паралелното изучаване на един от 4-те предложени езика – английски, немски, френски или руски.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „учител по история и чужд език“ (един от предложените) и могат да работят като учители във всички степени на средното образование в страната. Те могат да се реализират и като специалисти в историческите музеи, в държавните и ведомствени архиви, в научните и културни институти, в системата на администрацията и др.

Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат образованието си в следващите образователно-квалификационни степени „магистър“ и „доктор“ в различни специалности на Великотърновския университет.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • като учители по история в основните и средните училища;
  • като преподаватели по история на чужд език в специализираните езикови училища;
  • като преподаватели по чужд език в основните и средните училища;
  • като специалисти в историческите музеи, в държавните и ведомствените архиви, в научните и културни институти, в системата на администрацията и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит