Регионално развитие и геоикономика

Регионално развитие и геоикономика

Специалност: Регионално развитие и геоикономика

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация:

Направление: 4.4. Науки за земята

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Потребността от специалността „Регионално развитие и геоикономика“ е предизвикана от съвременните социално-икономически процеси, насочени към формиране на единно стопанско пространство в планетарен мащаб и от концентрацията на връзките на регионално и локално управленско и приложно равнище.

Бакалавърската програма е най-новата за Историческия факултет. Тя има за цел да подготви високоспециализирани експерти по регионално развитие и геоикономика, които да притежават необходимите знания, умения и професионални компетентности. Бъдещата реализация на завършилите студенти в областта на регионалната стратегия и политика, в държавната, областната и общинската администрация, в научно-проектантски и териториално-устройствени структури и дейности, в социално-икономическата сфера, в образованието и в неправителствени научноизследователски и консултативни организации и центрове.

Студентите ще се обучават в конкурентна среда, при използване на интерактивни технологии, в условията на академична атмосфера и теренна обстановка.

Те ще придобият цялостна фундаментална, общотеоретична и общопрофесионална подготовка, която осигурява интегративни знания в областта на регионалното развитие и геоикономиката чрез обединяване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в три смислови блока: природо- и социогеографски, икономически и блок по регионално развитие и политика.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

 • като експерти по регионално развитие и геоикономика;
 • в областта на регионалната стратегия и политика, в държавната, областната и общинската администрация;
 • в научно-проектантски и териториално-устройствени структури и дейности;
 • в социално-икономическата сфера;
 • в образованието;
 • в неправителствени научноизследователски и консултативни организации и центрове.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит