Право

Право

Специалност: Право

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Срок на обучение: 5 години, (семестри - 10)

Професионална квалификация: Юрист

Направление: 3.6. Право

Факултет: Юридически факултет

Специалността „Право” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2006 г. с оценка „много добра”, което обстоятелство дава възможност за обучение на магистри и докторанти.

В нея се подготвят юристи – специалисти за нуждите на съдебната система, за правното осигуряване на държавните институции, търговски дружества, банки, застрахователни дружества и др. Студентите се обучават по единен учебен план и получават знания по фундаментални правни дисциплини в съответствие с държавните изисквания за подготовка на специалисти с такава квалификация.

За нуждите на практическото обучение се провеждат, под ръководството на преподаватели, организирани междинни учебни стажове по предварително изготвени учебни програми. В хода на обучението студентите могат да натрупат богат практически опит в приемната на „Правната клиника” и в обучителните модули: „Изготвяне на юридически документи”, „Интервюиране на клиенти”, „Работа в екип” и др. След полагане на държавните изпити следва  шестмесечен задължителен стаж, който е организиран и ръководен от Министерството на правосъдието.

Материална база

Юридически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Юридическия факултет по програмата „Еразъм“, е осигурена възможност за желаещите студенти от специалностите „Право” и „Национална сигурност” да се обучават за определен период от време във висши учебни заведения извън страната, като по този начин да придобиват знания и ценен опит за правната, обществена и държавна система, историята и културата на други народи.

Професионална реализация

След завършване на специалност "Право" и придобиване професионална квалификация “юрист”, студентите придобиват юридическа правоспособност след провеждене на стаж по специалността и полагане на теоретико-практически изпит пред Министерството на правосъдието. Те получават правоспособност да работят като:

 • съдии;
 • прокурори;
 • арбитри;
 • адвокати;
 • юрисконсулти;
 • правни експерти;
 • следователи;
 • нотариуси и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит