Теология

Теология

Специалност: Теология

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Теолог, учител по религия

Направление: 2.4. Религия и теология

Факултет: Православен богословски факултет

Специалността "Теология" запознава студентите с началните принципи на религиозния живот изобщо и на Православието, в частност. Тя дава възможност за съвместно практическо приложение на богословските знания в мисията на Православната църква и в съвременното общество.

Немалко от придобилите бакалавърска степен в специалност Теология продължават своето обучение на ниво магистър или доктор в страната и чужбина, например в богословските факултети в Солун, Атина, Москва, Санкт- Петербург, Белград, Кембридж, Оксфорд, Бостън, Женева и др.

Тя подготвя студентите за служители в гражданската и църковната администрация, за преподаватели по религия в държавните и частните училища, за преподаватели в духовните семинарии, за работа в граждански и неправителствени учреждения и др.

Материална база

Студентите от Православния богословски факултет ползват цялата база на Великотърновския университет:

 • Православен център „Проф. Тотю Коев” - организира срещи, дискусии, представяне на книги, студентски семинари, научни и творчески форуми, научно-изследователски експедиции и поклоннически пътувания, съвместни проекти с НПО;
 • Централна университетска библиотека и всички филиални библиотеки на ВТУ;
 • Център за чуждоезиково обучение;
 • Спортен комплекс с басейн.
 • Обновени общежития;
 • Студентски столове;

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в университети в други европейски страни – Гърция, Румъния, Австрия, Полша и др.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

 • подготвя теолози, които могат успешно да се реализират като преподаватели по религия в училищата;
 • преподаватели в духовните семинарии;
 • служители в гражданската и църковната администрация;
 • в граждански и неправителствени организации и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит