Педагогически факултет

Педагогическият факултет е създаден през 1983 г. и вече тридесет и пет години развива и утвърждава академичното педагогическо познание. Той е един от водещите за подготовка на детски и начални учители, на социални педагози, на учители по музика и физическо възпитание, на учители по чужд език в детската градина и началното училище, на предучилищни педагози с квалификация по логопедия, на начални учители, подготвени да работят с деца със СОП.

Обучението е организирано в трите степени на висшето образование – ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”, в три професионални направления - 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по…(Педагогика на обучението по музика, Педагогика на обучението по физическо възпитание) и 1.1. Теория и управление на образованието. Трите професионални направления са акредитирани успешно от НАОА.

Контакти

+359 886 984 595
Проф. дн Венка Кутева – Цветкова

или

5000 Велико Търново,
ул. „Христо Ботев“ №19 (в сградата на Корпус 5)

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Педагогическият факултет има 5 катедри:
  • катедра „Педагогика“;
  • катедра „Предучилищна педагогика“;
  • катедра „Начална училищна педагогика“;
  • катедра „Музика“;
  • катедра „Теория и методика на физическото възпитание“.
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
- Специалностите, в които се обучават студентите за ОКС „Бакалавър” са общо 8 (8 за редовна форма на обучение, като в 5 специалности има задочна форма на обучение):

Начална училищна педагогика и специална педагогика

редовна и задочна форма на обучение
повече подробности

Начална училищна педагогика и чужд език

редовна форма на обучение
повече подробности

Педагогика на обучението по музика

редовна форма на обучение
повече подробности

Педагогика на обучението по физическо възпитание

редовна и задочна форма на обучение
повече подробности

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовна и задочна форма на обучение
повече подробности

Предучилищна педагогика и логопедия

редовна и задочна форма на обучение
повече подробности

Предучилищна педагогика и чужд език

редовна форма на обучение
повече подробности

Социална педагогика

редовна форма на обучение
повече подробности

Студентска мобилност

Image

Академичната мобилност е една от основните форми за въвеждане на интернационализация в сферата на висшето образование. Мобилността на студентите – с цел обучение и с цел практика, се стимулира чрез различни държавни, регионални и международни програми на основата на сключени двустранни и многостранни споразумения.

Данните показват, че студентите, които Педагогическият факултет изпраща по програма „Еразъм +” са в пъти повече, от тези, които идват при нас. Работим активно, за да станем „видими” за света.

Материална база

Image

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

 
+Image
+Image
+Image

Професионална мобилност

Image

Педагогическият факултет е един от факултетите с най-много подписани международни договори с чуждестранни изследователски звена. В Педагогически факултет има подписани над 60 договора. Осъществени са над 100 командировки, от които 80 са по програмата „Еразъм”. Значителна част от преподавателите получават възможност да посетят университетите-партньори в чужбина, да работят в техните библиотеки, да се консултират със свои колеги и да изнасят лекции. Подписани са нови 10 договора за академично сътрудничество.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Нашите възпитаници са търсени на пазара на труда;

2

В близките години системата на средното образование ще се нуждае от хиляди нови учители в направленията, в които осигуряваме обучение;

3

Квалифицирани преподаватели;

4

Гъвкави форми на обучение;

5

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

6

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

7

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

8

В Педагогическия факултет се полагат усилия за усъвършенстване на практическото обучение на като основен елемент на цялостната професионална подготовка на студентите от педагогическите специалности.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ