Начална училищна педагогика и специална педагогика

Начална училищна педагогика и специална педагогика

Специалност: Начална училищна педагогика и специална педагогика

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Педагог, детски учител, учител-логопед, учител на деца с езиково-говорни нарушения

Направление: 1.2. Педагогика

Факултет: Педагогически факултет

Представяне

Обучението в специалността осигурява фундаментална общотеоретична, педагогическа, психологическа и практическа подготовка, задълбочени познания по методиките на обучение в началното училище.

Запознаване с образователните и дидактически технологии за обучението в началния училищен етап на инклузивното образование, запознаване с модерни технологии за обучение и професионални решения, адекватни на инклузивните образователни условия.

Запознаване с основите и технологията на обучението по изкуствата /музика, изобразително изкуство, театрално изкуство и други.

Основни знания

 • знания по обща, диференциална и инклузивна педагогика, по начална училищна педагогика;
 • по обща, възрастова и педагогическа психология, по психология на учениците със специални потребности, съвременен български език, анатомия, физиология, хигиена на детето и медицински аспекти на атипичното развитие;
 • знания по методика на обучението по български език и литература, методика на обучението по “човек-общество и човек-природа”, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание, методика на обучението по математика, реализирани в инклузивна образователна среда;
 • знания по информационни и комуникацонни технологии, знания за интеркултурна и инклузивна комуникация, за училищна адаптация и инклузивна подкрепа на ученика, класа и семейството.

Основни умения

 • умения за планиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на образователния процес, осъществяван в началния училищен етап на основното образование;
 • комуникативни и професионални умения за съвместно преподаване и работа в екип с цел оптимално реализиране на педагогически взаимодействия в социална образователна среда;
 • умения за адаптивност, мобилност, гъвкавост и креативност при вземане на решения в съответствие с научните иновации и променящата се образователна среда;
 • умения за действено отношение и проява на инициативност към актуалните проблеми на образователната политика и практика;
 • умения за изразяване на активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за непрекъснато личностно самоусъвършенстване и за повишаване на професионалната квалификация;
 • умения за провеждане на образователните дейности в съответствие с новите обществени приоритети и за стимулиране изявата и развитието на потенциалните способности на всеки ученик;
 • умения за използване на технологиите за информация и комуникация;
 • умения за разработване на научен труд /статия, курсова работа, дипломна работа и др./, за научна защита и аргументация.

Материална база

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална компетентност

Завършилите специалност Начална училищна педагогика и специална педагогика имат професионални компетентности за изпълнение на:

 • общообразователна дейност с ученици в начален училищен етап, за ресурсна педагогическа подкрепа на ученици от начална училищна възраст;
 • организаторска и консултантска дейност в различни държавни структури с образователни функции;
 • консултантска работа с родители, ученици, учители;
 • специализирана организаторска, контролна и оценяваща дейност в различни сфери;
 • експертна дейност в управленческите звена на образованието към МОН.

Завършилите специалност Начална училищна педагогика и специална педагогика са квалифицирани да организират и провеждат общообразователна дейност и ресурсна педагогическа подкрепа: преподавателска, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, оценяваща, прогностична, консултативна и сенсибилизираща дейност в образователната система, в структури с образователно-приобщаващ и административно-управленски характер при работа с ученици от начална училищна възраст.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като:

 • начален учител; възпитател в общообразователни училища;
 • ресурсен учител в системата на интегрирано обучение;
 • консултант-експерт по начално училищно образование в структурите на МОН;
 • консултант-експерт по ресурсна педагогическа подкрепа в структурите на МОН;
 • консултант-експерт и изследовател в научни институти;
 • специалист по административно-управленска дейност в различни образователни и социални институции.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3