Педагогика на обучението по физическо възпитание

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: : Учител по физическо възпитание

Направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Факултет: Педагогически факултет

Представяне

Учебните планове на специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ са изградени съобразно с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити – ECTS. Студентите получават задълбочена професионална подготовка.

Образователните цели на специалността са насочени към подготовката и реализацията на студентите като учители в различните звена и степени на образователната система (в СОУ, професионални гимназии, специални училища и др.). Специалността е акредитирана и провежда обучение по образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър, а така също и по образователно-научна степен "доктор". Oбучават се студенти от всички региони на страната, от съседни държави и страни членки на ЕС. Основен потребител на специалистите в България е Министерството на образованието и науката.

В основата на добрата теоретична подготовка стои изучаването на следните фундаментални научни дисциплини: хуманитарни дисциплини (педагогика, психология, чужд език и др.); медико-биологични дисциплини (анатомия, физиология, спортна медицина и др.); специални дисциплини (теория и методика на физическото възпитание, теория и методика на спортната тренировка, управление на спорта и др.), което дава отлична професионална подготовка. Практическата подготовка на студентите се реализира посредством изучаване на редица спортни дисциплини, като лека атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, плуване, аеробика и много други. В учебния план са включени и четири специализирани учебни курса: зимни спортове, специализация зимни спортове, водни спортове и туризъм и ориентиране. Те се осъществяват във ваканционното време, в студентските бази на планина и море, при облекчени условия на заплащане.

Как да кандидатствам

Кандидатства се по един от следните начини:

 • Оценката от практическия изпит по физическо възпитание се умножава по три + средният успех от дипломата;
 • Оценката от държавния зрелостен изпит в професионално направление „Спорт“ с получена III степен на професионална квалификация (за завършилите спортни училища от 2015 г.) – умножава се по три + средният успех от дипломата;
 • Оценките от спортна подготовка и теория и методика на спортната тренировка (ТМСТ), вписани в задължителната подготовка на дипломата за средно образование (за завършили спортни училища от 2008 г.) + средният успех от дипломата (удвоен).

Максимален бал – 24,00.

Материална база

Спортният комплекс на ВТУ е обновен и разполага с мултифункционално игрище с модерна настилка за баскетбол, хандбал и футбол, до него е теренът за волейбол, бадминтон и джитбол. Залата разполага със стена за катерене, фитнес център, маси за тенис, плувен басейн, спа център с две сауни, джакузи и парна баня. В него са и кабинетите на преподавателите по отделните видове спорт. Студентите провеждат част от практическите си занимания на Стадион „Ивайло“ в залите по лека атлетика и борба.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална реализация

Завършилите студенти имат възможност за реализация като:

 • учители по физическо възпитание и спорт във всички етапи и степени на средното училище;
 • преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и висши училища;
 • преподаватели и инструктори в различни форми на организирани и доброволни форми на двигателна ангажираност (спортни секции, фитнес клубове и др.);
 • консултант експерти в институции, работещи с подрастващи;
 • експерти в системата на МВР и БА.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3