Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по музика

Специалност: Педагогика на обучението по музика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Учител по музика в СОУ и ДГ

Направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Факултет: Педагогически факултет

Представяне

Учебните планове на специалността „Педагогика на обучението по музика“ са изградени съобразно с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити – ECTS. Студентите получават задълбочена професионална подготовка.

В специалността Педагогика на обучението по музика се подготвят музикални педагози с широк спектър на подготовка за нуждите на образователната ни система. Завършилите тази специалност придобиват бакалавърска степен с квалификация учител и се реализират като учители по музика, музикални ръководители в детските градини, преподаватели в детските музикални школи, ръководители на детски музикални състави.

Как да кандидатствам

В специалността „Педагогика на обучението по музика”, р.о., ОКС „бакалавър” се кандидатства по следните начини:

 • С явяване на изпит по инструмент или пеене по предварително обявена програма в детските градини;
 • По документи с оценки от матурата по Български език и литература и оценката по специален предмет. Обучението на студентите от специалност.

Материална база

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална реализация

Студентите, завършили специалност „Педагогика на обучението по музика”, р.о., ОКС „бакалавър”, придобиват право да провеждат учебна и научно-методическа дейност по музика в образователната система, в структури с културно- просветен и административно-управленски характер. Могат да се реализират като:

 • музикален ръководител в детска градина;
 • учител по музика в СОУ;
 • преподавател по инструмент (или пеене) и солфеж в школите по изкуствата;
 • ръководители на самодейни вокално-инструментални формации;
 • оркестранти и хористи;
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща музикално-педагогическо образование.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3