Предучилищна педагогика и логопедия

Предучилищна педагогика и логопедия

Специалност: Предучилищна педагогика и логопедия

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: педагог, детски учител, учител-логопед, учител на деца с езиково-говорни нарушения

Направление: 1.2. Педагогика

Факултет: Педагогически факултет

Представяне

Специалност Предучилищна педагогика и логопедия подготвя специалисти с ОКС „бакалавър”, с професионална квалификация детски учител и детски учител-логопед на деца с езиково-говорни нарушения от предучилищна възраст.

По време на обучението студентите придобиват фундаментална психолого-педагогическа и методическа подготовка за организация и ръководство на образователни дейности в предучилищен етап.

Относно квалификацията учител-логопед за деца от предучилищна възраст студентите се подготвят да познават диагностичния инструментариум и терапевтични процедури, за да въздейства оздравително на 3-7-годишни деца с речеви, езикови, гласови и слухови нарушения.

Как да кандидатствам

В специалност Предучилищна педагогика и логопедия имат право да кандидатстват завършили успешно средно образование - 12 клас.

Относно, начина на кандидатстване имат право на избор по: ДЗИ или с кандидатстудентски изпити, както следва:

 • Първи изпит (го избор): ДЗИ по Български език и литература, Български език и литература (тема), Тест по български език, ДЗИ по история и цивилизация, История на България (тема). Тест по история на България;
 • Втори изпит: Проверка на говорно-комуникативните способности.

Материална база

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална реализация

Студените, завършили специалност Предучилищна педагогика и логопедия ОКС Бакалавър придобиват право да се реализират като:

 • педагог, детски учител, директор на детска градина, учител-логопед, учител на деца с езиково-говорни нарушения;
 • организатор, ръководител и експерт в центрове, школи и др. институции за работа с деца от предучилищна възраст;
 • консултант-експерт в логопедични кабинети за деца от предучилищна възраст;
 • учител в обслужващо звено - дом за отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст, лишени от родителска грижа;
 • консултантска работа с родители и учители в държавни и частни структури с образователни, възпитателни и диагностични функции за деца от предучилищна възраст;
 • сътрудничат в институции с регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност като социални домове, дневни центрове, центрове за личностно развитие за деца от предучилищна възраст; управленски звена на образованието към МСИ.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3