Предучилищна педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

Специалност: Предучилищна педагогика и чужд език

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Педагог, детски учител и детски учител по чужд език

Направление: 1.2. Педагогика

Факултет: Педагогически факултет

Представяне

Изучаването и усвояването на чужд език още от ранна възраст вече е безспорна и осъзната необходимост в европейското образователно пространство, свързана с културните компетенции на подрастващите. В специалността Предучилищна педагогика и чужд език се получава бакалавърска степен с квалификация педагог, детски учител и детски учител по чужд език (английски, немски, френски). В рамките на обучението студентите усвояват необходимите знания и умения за планиране, организиране, провеждане, ръководство и контрол на образователни дейности с деца от предучилищна възраст.

Пред завършилите специалността Предучилищна педагогика и чужд език се очертават следните професионални реализации: детски учители и детски учители по чужд език, учители и консултант-експерти в институции за деца от предучилищна възраст и в чуждоезиковите центрове.

Осъществява се задълбочена подготовка по съответния чужд език – знания и умения за преподаване в предучилищни образователни институции и в началния етап на основното образование.

Материална база

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • педагози и възпитатели в предучилищния и в началния училищен етап;
  • възпитатели в домовете за деца от предучилищна и начална училищна възраст и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит