Социална педагогика

Социална педагогика

Специалност: Социална педагогика

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Социален педагог, учител по гражданско образование

Направление: 1.2. Педагогика

Факултет: Педагогически факултет

Представяне

В специалността Социална педагогика се обучават бакалаври и магистри със специализирана подготовка за работа с деца, младежи и възрастни, нуждаещи се от помощ за социална адаптация, интеграция, рехабилитация и ресоциализация, за провеждане на дейности по интереси и организация на свободното време.

Завършилите тази специалност могат да работят като педагогически съветници, социални педагози и възпитатели в образователни и социални институции, в специализирани заведения за деца и възрастни. Реализират се като специалисти в държавни, общински и неправителствени структури за закрила на децата, детски педагогически стаи, пробационни служби и затвори. Придобиват компетентност за социално-педагогическа, диагностична и консултантска дейност с хора в ситуация на социално неблагополучие, рискова среда и асоциално поведение (институции от системата на МВР, МП, МТСП, МОН, МЗ и неправителствени организации).

Как да кандидатствам

Обучението в специалността има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в различните сектори на социалната сфера, на образователната система и в неправителствените и обществените структури. Образователният процес е насочен към придобиване на устойчиви теоретични знания за социалната действителност, за методите, средствата и формите на социалнопедагогическа работа, за личностното развитие и особености, за правно-нормативната уредба, за управлението и организационното обезпечаване на професионалните дейности и пр.

Студентите получават задълбочени познания както за строго специфичните за педагогическата теория и практика явления и закономерности, така и за много аспекти от други научни и професионални области – психология, социология, право, икономика и пр.

Материална база

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална реализация

Завършилите специалност „Социална педагогика” придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър” по социална педагогика и могат да изпълняват следните професионални функции:

 • социалнопедагогическа работа във всички видове и степени образователни заведения (като социален педагог, педагогически съветник, възпитател, консултант-анализатор, организатор на свободното;
 • специализирана възпитателна работа с деца и младежи в неравностойно социално положение, с отклонения в поведението, с проблеми в общуването и адаптацията към социалната среда;
 • социалнопедагогическа работа с деца и учащи с изявени интереси в различни области, включени в детски и младежки структури;
 • организаторска и консултантска дейност в центрове за занимания по интереси, за организация на свободното време; в центрове работещи по здравни програми за сексуално и психическо здраве и др.;
 • консултантска работа с родители, деца, учители, възпитатели при възникване на социални проблеми, със семейства, деца и младежи в риск и др.;
 • специализирана организаторска, диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитиране, ресоциализация и интеграция на деца и семейства в риск и с поведенчески проблеми;
 • организаторска, консултантска и корекционна дейност в детска педагогическа стая и местата за лишаване от свобода; в различни държавни структури със социализиращи и ресоциализиращи функции, с възрастни, включени в програми за пробационна дейност;
 • експертна дейност в управленските звена на образователната система и в социалните структури на различните обществени равнища.

Успешно завършилите обучението в специалност „Социална педагогика”, ОКС „бакалавър” могат да продължат обучението си в магистърски програми от професионално направление 1.2.Педагогика, както и в други професионални направления в системата на висшето образование.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3