Стопански факултет

Стопанският факултет е създаден през 1992 г. в резултат на сътрудничество между Великотърновския университет и Института за икономически изследвания на БАН. Факултетът е един от водещите центрове на образованието и науката в България в областта на икономиката, управлението, туризма и социалните дейности.

Учебният процес в Стопански факултет е хармонизиран с националното и европейското образователно пространство и отговаря на изискванията на младите хора за съвременни средства за обучение и информация, за осигуряване на възможности за научни, научно-приложни и творчески изяви, за академична мобилност в чуждестранни университети и за осъществяване на учебни практики и стажове в България и чужбина. Съществува непосредствена връзка между наука и практика.

Контакти

+359 (62) 622 247
Мария Врачовска, секретар

или

5000 Велико Търново,
ул. „Арх. Г. Козаров“ №1 (в сградата на Корпус 4)

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Стопанският факултет на ВТУ се състои от 5 катедри:
 • „Финанси и счетоводство”;
 • „Стопанско управление”;
 • „Икономическа теория и международни икономически отношения”;
 • „Туризъм”;
 • „Организация и методология на социалните дейности”.

Академичният състав на Факултета е висококвалифициран, доказал своите способности в преподавателската и научноизследователската област, в икономическата и социалната практика.

+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
В Стопански факултет се обучават студенти в 4 акредитирани професионални направления по 9 специалности в ОКС „бакалавър”:

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

ФИНАНСИ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Студентите в специалност „Финанси“ получават задълбочени знания, практически умения и компетенции в сферата на публичните и корпоративните финанси, банковото дело, финансовите инструменти и пазари, международните финансови отношения, застраховането и социалното осигуряване.
Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „икономист-финансист” и могат да заемат длъжности в сферата на финансовата администрация, финансовия контрол, банковата система, финансовите пазари и небанковите финансови институции, във финансово-счетоводните отдели на предприятията, държавните и общинските институции.
повече подробности

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Обучението в специалност „Счетоводство и контрол“ развива критичното мислене, води до усъвършенстване на аналитичните способности на обучаваните, стимулира креативността и подпомага бързата адаптивност към постоянно променящата се бизнес среда.
Успешно завършилите придобиват професионална квалификация „икономист-счетоводител” и могат да се реализират във всички сфери на социално-икономическите системи като: счетоводители; консултанти в областта на счетоводството, финансово-счетоводния анализ; финансови мениджъри; вътрешни одитори. Придобитите знания, умения и компетентности покриват образователните стандарти за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.
повече подробности

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

МАРКЕТИНГ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Специалност "Маркетинг“ е ориентирана към придобиване на знания и умения от страна на обучаваните към дейности, свързани с продукта, пазарите, клиентите и конкурентите.
Успешно завършилите придобиват професионална квалификация „икономист-маркетолог” и могат да се реализират като маркетингови специалисти и мениджъри в маркетинг, рекламни или PR агенции, в предприятия, в държавни и общински институции, в нестопански организации.
повече подробности

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Специалност „Международни икономически отношения“ предоставя специализирани знания, умения и компетентности в областта на организацията и управлението на външноикономическите отношения, международната търговия, международния бизнес, маркетинг и финанси, както и сериозна чуждоезикова подготовка.
Завършилите получават професионална квалификация „икономист-международни икономически отношения“ и се реализират във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност – посреднически компании, банки и застрахователни компании, търговски представителства, международни икономически организации, нестопански организации.
повече подробности

✔ 3.7. Професионално направление „Администрация и управление“

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Специалност „Стопанско управление” осигурява обучение, свързано с функционирането и развитието на бизнес организациите. Учебният процес е съобразен с българските и международните стандарти като освен традиционните методи се използват делови игри, симулации, тренинги, презентационни срещи, практика в реална бизнес среда.
Завършилите придобиват професионална квалификация бакалавър по „Администрация и управление“ и могат да се реализират като стопански, административни и помощни специалисти, помощен административен персонал, административни ръководители, ръководители в търговски дружества, управляващи и изпълнителни директори, предприемачи в бизнес сектора и др.
повече подробности

✔ 3.7. Професионално направление „Администрация и управление“

✔ 3.7. Професионално направление „Администрация и управление“

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Специалност „Публична администрация” осигурява обучение, свързано с поведението на различни институции на местно, регионално и държавно равнище. Освен традиционните методи, учебният процес се осъществява чрез делови игри, симулации, тренинги, учебна практика и стажове.
Завършилите придобиват професионална квалификация бакалавър по „Администрация и управление“. Могат да се реализират в кметства и общини, областни администрации, държавни институции, изпълнителни агенции, неправителствени организации като административни и помощни специалисти, помощен административен персонал, специалисти по администриране на политики, представители на държавни органи и административни ръководители, в неправителствени организации и др.
повече подробности

✔ 3.9. Професионално направление „Туризъм“

ТУРИЗЪМ

Форма на обучение: редовна /задочна.
В специалността „Туризъм“ се подготвят студенти, които придобиват знания, умения и компетенции за организиране и управление на дейностите в туризма, с фокус към икономиката, маркетинга и рекламата, видовете туризъм, посредническата дейност, географията и етнологията.
Завършилите са висококвалифицирани специалисти по туризъм, с възможности за успешна реализация в туристически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения, органи и структури за планиране, развитие и управление на туризма на регионално, национално и международно ниво, предприемачи в сферата на туризма, екскурзоводи и аниматори.
повече подробности

✔ 3.9. Професионално направление „Туризъм“

✔ 3.4. Професионално направление „Социални дейности“

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Форма на обучение: редовна /задочна.
Обучението в специалност „Социални дейности” осигурява висока степен на професионална компетентност в областта на социалната работа, социалната защита и доставката на социални услуги.
Завършилите придобиват професионална квалификация „социален работник“ и намират реализация като социални работници, служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални услуги; в организации на юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.
повече подробности

✔ 3.4. Професионално направление „Социални дейности“

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Форма на обучение: редовна
Специалност „Предприемачество в социалната сфера” е ориентирана към обучение при което се придобиват знания, умения и компетентности, които осигуряват баланс между успешния бизнес и социалната ангажираност.
Успешно завършилите специалността придобиват професионална квалификация „социален работник, предприемач в социалната работа“. Те намират реализация като предприемачи, социални работници, служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални услуги; в социални организации, предприятия и други структури на юридически лица с нестопанска цел.
повече подробности

✔ 3.4. Професионално направление „Социални дейности“

Практики и стажове

Image

Стопанският факултет поддържа интензивни и постоянно развиващи се контакти с бизнеса и с обществени организации. Работодатели са привлечени в учебния процес. Съществува непосредствена връзка между обучение и практика.

Студентите на Стопански факултет разполагат с възможности за участие в практики и стажове в страната и чужбина в различни фирми и организации според спецификата на изучаваната специалност.

Студентска мобилност

Image

Студентите на Стопанския факултет могат да осъществят мобилности за обучение и стаж по програма Еразъм+ и по преки двустранни договори на ВТУ в област Икономика, Бизнес и администрация (финанси, счетоводство, управление, маркетинг), Туризъм и Социални дейности. Те могат да се обучават един семестър в партньорски университет и/или да реализират работен стаж от 2 до 6 месеца във фирми и други организации, да участват в научноизследователски проекти и конференции.

Материална база

Image

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

+Image
+Image
+Image

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Image

Студентите на Стопански факултет получават задълбочени знания, практически умения и компетенции за успешна професионална реализация като: 

 • икономисти във финансови и нефинансови предприятия;
 • специалисти и ръководители в сферата на финансовата администрация и контрол, банковата система, финансовите пазари и небанковите финансови институции; във финансово-счетоводните отдели на предприятия, държавни и общински институции;
 • счетоводители; консултанти в областта на счетоводството и финансово-счетоводния анализ; дипломирани експерт-счетоводители; вътрешни одитори;
 • специалисти и ръководители в маркетинг, рекламни или PR агенции, в предприятия, в държавни и общински институции, в нестопански организации;
 • икономисти в стопански единици, извършващи външноикономическа дейност – посреднически компании, банки и застрахователни компании, търговски представителства, международни икономически организации, нестопански организации;
 • специалисти и ръководители в търговски дружества, управляващи и изпълнителни директори, предприемачи в бизнес сектора;
 • специалисти и административни ръководители в кметства и общини, в областни администрации, държавни институции, изпълнителни агенции;
 • специалисти и ръководители в туристически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения, органи и структури за планиране, развитие и управление на туризма на регионално, национално и международно ниво, екскурзоводи и аниматори.
 • социални работници; специалисти и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални услуги; в неправителствени организации със социален предмет на дейност;
 • социални предприемачи; специалисти по социални дейности в общини и социални предприятия; експерти в социални организации, предприятия и други структури на юридически лица с нестопанска цел.
Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Специалности с международно и национално признание;

2

Обучение в динамична и интригуваща среда – начало за ползотворни приятелства и създаване на мрежа от контакти;

3

Живот в един от най-красивите градове на България;

4

Възможност за допълнителна професионална квалификация по чужди езици, информационни технологии и учителска правоспособност;

5

Вдъхновение от водещи специалисти;

6

Възможност за практики и стажове чрез изградени партньорски отношения с представители на бизнеса;

7

Разнообразни възможности за обучение и практика в страни от и извън Европейския съюз.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!