Финанси

Финанси

Специалност: Финанси

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Икономист - финансист

Направление: 3.8. Икономика

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Обучението в специалност „Финанси“ е подчинено на идеята за осигуряване на академичен общообразователен и общоикономически фундамент и постепенно специализиране и профилиране в областта на финансите.

Студентите получават задълбочени знания, практически умения и компетенции в сферата на публичните и корпоративните финанси, банковото дело, финансовите инструменти и пазари, международните финансови отношения, застраховането и социалното осигуряване. Предоставя се и солидна счетоводна, езикова, компютърна и правна подготовка.

По време на обучението се осигурява възможност за учебна практика и стажове в банки и други финансови институции, в структурите на приходната и митническата администрация, във финансово-счетоводните отдели на предприятия, областни и общински администрации.

Завършилите специалност „Финанси”  придобиват професионална квалификация „икономист-финансист” и могат да заемат длъжности в сферата на финансовата администрация, финансовия контрол, банковата система, финансовите пазари и небанковите финансови институции, във финансово-счетоводните отдели на предприятията, държавните и общинските институции.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Завършилите специалност "Финанси" се реализират успешно като:

 • експерти и ръководители в сферата на финансовата администрация и контрол;
 • банковата система;
 • финансовите пазари и небанковите финансови институции;
 • във финансово-счетоводните отдели на предприятия;
 • държавни и общински институции и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3