Икономика и мениджмънт

Икономика и мениджмънт

Специалност: Икономика и мениджмънт

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Икономист

Направление: 3.8 Икономика

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” при организиране на обучението по специалност „Икономика и мениджмънт” в образователно-квалификационната степен „Бакалавър” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с базова, широкопрофилна икономическа, административна  и управленска подготовка. Осигурява се задължително обучение по български език и стил, както и факултативно обучение по западен език, различен от английския (испански, немски или френски).

Професионална квалификация:

Икономист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • притежава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея;
 • самостоятелно интерпретира придобитите знания, като ги свързва с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
     Умения:
 • владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи;
 • прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
                 Компетентности – лични и професионални:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и не-специалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 • събира, класифицира, оценява  и интерпретира данни от областта с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Възможност за участие в програмата на ЕС за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина „Еразъм+“. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

За придобиване на висше образование в ОКС „Бакалавър“ се присъждат не по-малко от 240 кредита като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит.

Професионална реализация:

Специалността „Икономика и мениджмънт” осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и личностна изява. Това прави привлекателна тази специалност. Завършилите специалността „Икономика и мениджмънт” могат да се реализират във всички стопански единици, организации с нестопанска цел и др., като икономисти, мениджъри и консултанти.

Великотърновски университет - Лого 3