Маркетинг

Маркетинг

Специалност: Счетоводство и контрол

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Икономист - маркетолог

Направление: 3.8. Икономика

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Специалност „Маркетинг" е практически ориентирана специалност и обхваща всички дейности, свързани с продукта, пазарите, клиентите и конкурентите. Доброто познаване на маркетинга и използването на пълните му възможности води до значително увеличаване на продажбите на продуктите, произвеждани от компанията и до нарастване на печалбите й.

Студентите придобиват специализирани знания, умения и компетентности в сферата на: разработване на продуктова и иновационна политика на фирмата; осъществяване на пазарна сегментация, избор на целеви пазар и успешно позициониране на продукти; управление на комуникационния процес на фирмата и оптимизиране на структурата на промоционните дейности; планиране и провеждане на маркетингови изследвания; прилагане на стратегическо планиране; прогнозиране и развитие на нови бизнес дейности и др.

Успешно завършилите специалността придобиват професионална квалификация „икономист-маркетолог” и могат да се реализират като маркетингови специалисти и мениджъри в маркетинг, рекламни или PR агенции, в предприятия, в държавни и общински институции, в нестопански организации.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

  • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
  • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
  • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Завършилите специалност "Финанси" се реализират успешно:

  • като икономисти, съветници, мениджъри на отдели, служби и бюра, изпълняващи маркетингови функции. Тези длъжности са свързани с цялостната маркетингова дейност, с проучването на националния и външните пазари, проучване на потребителското поведение, пласмента, рекламата, промоцията, продуктовите иновации, цените и др.;
  • за фирми, предприятия, организации с комерсиална или идеална цел и маркетингови институции (изследователски и консултантски агенции, рекламни агенции, институти по маркетинг и др.).

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит