Международни икономически отношения

Международни икономически отношения

Специалност: Международни икономически отношения

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Икономист - Международни икономически отношения

Направление: 3.8. Икономика

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Специалност „Международни икономически отношения" предоставя знания в областта на международната търговия, международните финансови отношения, международното търговско право, международния маркетинг, организацията и управлението на международния бизнес.

Студентите развиват умения да: анализират състоянието, проблемите и тенденциите в развитието на националната и световната икономика; оценяват и прогнозират възможностите за инвестиране на чужди капитали в българската икономика, както и за българско участие в международния бизнес и търговия; участват в организирането и осъществяването на международни търговски операции и външнотърговски сделки.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „икономист-международни икономически отношения" и се реализират във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност – посреднически компании, търговски представителства, международни икономически организации, банки, застрахователни компании, нестопански организации.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Специалността „Международни икономически отношения” осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и личностна изява. Това прави привлекателна тази специалност. Завършилите специалността „Международни икономически отношения” могат да се реализират във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност, посреднически фирми, банки, търговски представителства, международни икономически организации, организации с нестопанска цел и други. Широкопрофилната подготовка на студентите е предпоставка за успешното им включване и в други сфери на стопанската практика, в т.ч. международен транспорт и спедиция, международно застраховане, счетоводно отчитане и контрол върху стопанската дейност на компании с външноикономическа дейност и други. Практиката от последните години показва, че все по-голям брой български фирми се нуждаят от специалисти с международна икономическа специализация, имащи познания и компетенции в сферата на организацията, отчетността и управлението на външноикономическата дейност.

Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалността „Международни икономически отношения” могат да заемат длъжности, свързани с оперативното управление на международния бизнес на фирмено равнище, в т.ч.:

 • финансови мениджъри, мениджъри по производството, маркетинг мениджъри, мениджъри по иновациите и др. като;
 • специалисти и експерти във инвестиционни дружества, тържища и стокови борси, като търговски посредници, оперативни мениджъри в международни търговски вериги;
 • специалисти и експерти в сферата на финансовата администрация; специалисти и експерти в държавни институции и ведомства, специалисти и експерти в международни икономически организации и други.

Учебният план за бакалавър по икономика, специалност „Международни икономически отношения” е съобразен с изискванията на МОМН и законовата уредба. Той позволява продължаване на обучението в магистърска образователно-квалификационна степен във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, в специалностите „Международни икономически отношения”, „Финанси”, „Счетоводство“ и „Маркетинг”, както и в други висши училища с магистърска степен в направление 3.8. Икономика. Икономистите с международна специализация (студентите), завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър” могат успешно да се реализират като икономисти, съветници, мениджъри и на други икономически и ръководни длъжности в смесените и българските компании, на тържища и стокови борси, консултантски екипи, като държавни служители в публичния сектор , в търговски дружества, като експерти по международните икономически въпроси в нестопански организации. Подготовката им позволява да развиват успешна кариера в научноизследователски институции.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3