Предприемачество в социалната сфера

Предприемачество в социалната сфера

Специалност: Предприемачество в социалната сфера

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Социален работник, предприемач в социалната работа

Направление: 3.4. Социални дейности

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Специалност „Предприемачество в социалната сфера” е ориентирана към млади хора, които желаят да намерят златната среда между успешния бизнес и социалната ангажираност. Обучението цели създаването на професионалисти с иновативно мислене в областта на социалното включване на уязвими групи от населението.

Студентите придобиват знания за социалната сфера и нейната икономика; социалната защита и нейните стратегии и политики; системите от социални дейности и тенденциите в развитието им; същността на социалното предприемачество и насоките за неговата реализация; предприемачеството при задоволяване на социални потребности в образованието, здравните и социални услуги. Овладяват умения за лобиране за задоволяване на потребности чрез социални инициативи в допълнение на гарантираните от държавата; управление на социални предприятия и юридически лица с нестопанска цел.

Успешно завършилите специалността придобиват професионална квалификация „социален работник" и допълнителна - „предприемач в социалната работа". Те намират реализация като предприемачи, социални работници, служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални услуги; в социални организации, предприятия и други структури на юридически лица с нестопанска цел.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Образователни връзки и възможности за реализация: Обучението по специалност „Предприемачество в социалната сфера”, ОКС „Бакалавър” предоставя широкопрофилни познания, необходими за упражняване на професията „социален работник“ и допълнителни специфични познания за предприемачеството в социалната работа.

Дипломиралите се в специалност „Предприемачество в социалната сфера” могат да работят:

 • като служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане;
 • в структури за социални услуги;
 • в социални организации, предприятия и други структури на юридически лица с нестопанска цел.

Те намират професионална реализация на длъжностите от професионална група 2635 “Специалисти по социална работа и консултиране“ и преди всичко на „предприемач в социалната работа“ (код 2635-6021) от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р.България (2011).

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3