Публична администрация

Публична администрация

Специалност: Публична администрация

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Мениджър

Направление: 3.7. Администрация и управление

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Специалност „Публична администрация” предлага обучение по проблеми, свързани с живота на гражданите и техните отношения с държавните и местните институции, структурата и функциите на административните органи, основните задачи на държавното и местното управление, административните права и задължения на гражданите и начините за тяхното осъществяване.

Студентите придобиват знания, свързани с използването на управленски теории, стратегическо управление, управлението на проекти, електронно правителство и функционирането на институции като правителство, министерства, агенции, областни и общински администрации. Овладяват умения за ръководене, планиране и организиране; работа в екип; анализ и оценка на заобикалящата среда; анализ на данни; реализиране на права, задължения и отговорности.

Завършилите получават професионална квалификация „мениджър в публичния сектор" и са компетентни да започнат работа в администрацията на кметства и общини, областни администрации, държавни институции, изпълнителни агенции, неправителствени организации, образователни институции.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Дипломираните бакалаври по “Публична администрация” могат да работят по служебно или трудово правоотношение в:

 • Администрация на министерства;
 • Администрация на държавни или изпълнителни агенции;
 • Администрация на държавни комисии
 • Областна администрация
 • Администрация на общини и кметства

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит