Счетоводство и контрол

Счетоводство и контрол

Специалност: Счетоводство и контрол

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Икономист - счетоводител

Направление: 3.8. Икономика

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Счетоводството е езикът на бизнеса. С усвояването му се получава възможност за добра реализация с дългосрочна перспектива. То насърчава критичното мислене и допринася за развитие на аналитичните способности. Развива креативността и лесната адаптивност към бързо променящата се бизнес среда.

Обучението в специалност „Счетоводство и контрол” има за цел създаването на професионалисти в областта на финансовото и управленското счетоводство, банковото и бюджетното счетоводство, теорията на контрола и данъчния контрол, финансово-стопанския анализ на предприятието и др.

Успешно завършилите специалността придобиват професионална квалификация „икономист-счетоводител” и могат да се реализират във всички сфери на социалния и икономическия живот като: счетоводители; консултанти в областта на счетоводството и финансово-счетоводния анализ; дипломирани експерт-счетоводители; вътрешни одитори. Придобитите знания и умения позволяват да се развива успешно и самостоятелен бизнес.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Завършилите специалност "Финанси" се реализират успешно като:

 • Счетоводители във финансови и нефинансови предприятия;
 • Икономисти във финансови и нефинансови предприятия ;
 • Консултанти и методисти по финансово-счетоводна дейност;
 • Счетоводители в счетоводни и одиторски фирми;
 • Съставители на годишни финансови отчети по смисъла на чл.35 от Закона за счетоводството.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит