Социални дейности

Социални дейности

Специалност: Социални дейности

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Социален работник

Направление: 3.4. Социални дейности

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Обучението в специалност „Социални дейности” осигурява висока степен на професионална компетентност в областта на социалната работа, социалната защита и доставката на социални услуги.

Студентите придобиват задълбочени знания за: социалните процеси, конфликти и неравенства в обществото; социалната защита и нейните стратегии и политики; системите от социални дейности и тенденциите в развитието им; методологията, организацията и управлението на социалната работа; социалната работа с лица, семейства и уязвими групи от населението. Овладяват се умения за оценяване на потребности и планиране на действия за справяне с проблемите на лица, семейства и групи, намиращи се в неравностойно положение; реализиране на активно застъпничество за защита интересите на уязвими лица и групи; прилагане на модели за превенция, намеса и оценка в социалната работа.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Дипломиралите се в специалност „Социални дейности” могат да работят:

 • като служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане;
 • в структури за социални услуги;
 • в публичната администрация;
 • в организации на юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.

Обучението по специалност „Социални дейности”, ОКС „Бакалавър” предоставя широкопрофилни познания, необходими за упражняване на професията „социален работник“.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен у нас или в чужбина.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3