Стопанско управление

Стопанско управление

Специалност: Стопанско управление

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Мениджър

Направление: 3.7. Администрация и управление

Факултет: Стопански факултет

Представяне

Специалност „Стопанско управление” предлага обучение по бизнес администрация и мениджмънт. Многопрофилната подготовка и практическата ориентация на обучението дава възможност за по-бърза и лесна реализация.

Учебният процес е съобразен с българските и международните стандарти. Заниманията са модерно конструирани. Студентите се учат чрез практика в реална бизнес среда, чрез делови игри, тренинги и презентационни срещи.

тудентите придобиват знания и умения за ръководене, планиране, организиране и контрол; работа в екип; анализ и оценка на заобикалящата среда; управление на проекти. Развиват се ключови компетентности, като иновативност и предприемчивост, разрешаване на проблеми, гъвкавост и адаптивност, комуникативност и лидерство и др.

Завършилите получават професионална квалификация „мениджър" и се реализират в бизнес администрацията като специалисти, експерти и мениджъри.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

  • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
  • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
  • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Специалност „Стопанско управление” предлага обучение по бизнес администрация и мениджмънт. Многопрофилната подготовка и практическата ориентация на обучението дава възможност за по-бърза и лесна реализация.

Учебният процес е съобразен с българските и международните стандарти. Заниманията са модерно конструирани. Студентите се учат чрез практика в реална бизнес среда, чрез делови игри, тренинги и презентационни срещи.

Студентите придобиват знания и умения за ръководене, планиране, организиране и контрол; работа в екип; анализ и оценка на заобикалящата среда; управление на проекти. Развиват се ключови компетентности, като иновативност и предприемчивост, разрешаване на проблеми, гъвкавост и адаптивност, комуникативност и лидерство и др.

Завършилите получават професионална квалификация „мениджър" и се реализират в бизнес администрацията като специалисти, експерти и мениджъри.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3