Туризъм

Туризъм

Специалност: Туризъм

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Бакалавър по туризъм

Направление: 3.9. Туризъм

Факултет: Стопански факултет

Представяне

В специалността „Туризъм" се изучават специфични туристически дейности като: туроператорска и туристическа агентска, транспортна, екскурзоводска, хотелиерска, ресторантьорска и др.

Студентите придобиват специфични знания и умения за успешен старт в туристическата професия: създаване, предлагане и реализация на туристически продукти; проучване, анализиране и представяне на специализирана туристическа информация; формиране на управленски, организационни и социални познания за работа в бизнес среда; прилагане на специфични маркетингови стратегии и подходи; познаване на специализираната нормативна база в туризма; работа със специализирани туристически софтуери; ползване на чужди езици.

Завършилите специалността са висококвалифицирани специалисти по туризъм, с възможности за реализация в туристически агенции, хотелски комплекси, ресторанти, органи и структури за планиране и развитие на туризма на регионално, национално и международно ниво, екскурзоводи, аниматори, както и като предприемачи в сферата на туризма.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Квалифицираната подготовка на завършилите специалност “Туризъм” се постига в рамките на фундаменталната, специализиращата и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и практическо обучение по време на следването, изразяващо се в провеждането на учебна практика в:

 • туроператорски и туристически агентски фирми;
 • туристически обекти;
 • държавната и общинска администрация;
 • туристически сдружения и други неправителствени организации.

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз по Програма “Еразмус”, дава възможност за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.

Получилите висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Туризъм”, съгласно Закона за висшето образование, могат да продължат обучението си в следващи образователно-квалификационни степени по същото или друго професионално направление.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит