За специалностите от професионално направление „Изобразително изкуство“ и специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“