Семестриални такси

 

Такси за новоприети студенти -
за обучение след средно образование, приети през уч. 2020/2021 г. по държавна поръчка и срещу заплащане (платено обучение)

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(новоприети студенти)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(новоприети студенти )
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 300 300    920 506
2. Педагогика на обучението по... 0 0    1062 537
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 300 300    1131 577
2. История и археология 300 300    1214 604
3. Философия 300 300    1055 551
4. Религия и теология 0 0    1351 617
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 300 -    944 514
2. Психология 350 -    1098 599
3. Политически науки - -    966 555
4. Социални дейности 350 -    1015 571
5. Обществени комуникации и информационни науки 350 -    952 550
6. Право 350 -    1105 601* 
7. Администрация и управление 250 -    760 420
8. Икономика 250 -   776 425
9. Туризъм - -    743 414
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 350 -    1462 720
2. Математика 0 -    1389 703
3. Информатика и компютърни науки 360 -    1513 744
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 450  -   3039   -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА      
1. Национална сигурност - -   1389  696 
             

 

* Таксата ще бъде въведена при нормативно уреждане на въпроса за обучение по специалност ПРАВО, задочно обучение.

 

 

Таксите за обучение се заплащат:

 • Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
  • Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
  • BIC на банката BUINBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  * За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  * За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  * При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  * При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  * При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 • С карта VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover през ПОС терминал във фронтофисите;


  При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
  При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри