Семестриални такси

 

Такси за новоприети студенти -
за обучение след средно образование, приети през уч. 2022/2023 г. по държавна поръчка и срещу заплащане (платено обучение)

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(новоприети студенти)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(новоприети студенти )
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 330 330   1047 569
2. Педагогика на обучението по... 0 (330*) 0 (330*)   1036 565
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 330 330    1212 624
2. История и археология 330 330    1373 678
3. Философия 330 330    1373 678
4. Религия и теология 0 (280*) 0 (280*)    1428 663
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 330 -    1002
2. Психология 380 -    1241 667
3. Политически науки - -    1129 630
4. Социални дейности 380 380    1150 637
5. Обществени комуникации и информационни науки 380 -    1122 627
6. Право 380 -    1227 662 
7. Администрация и управление 330 -    935 532
8. Икономика 330 -   946 535
9. Туризъм - -    890 517
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 380 -    1556
2. Математика -  
3. Информатика и компютърни науки 380 -    1609 -
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 460  -   3257  -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА      
1. Национална сигурност - -   1451 737
             

 

* Стандартна такса по държавна поръчка за направлението, която МОН превежда на държавните университети вместо студентите.

 

 

Таксите за обучение се заплащат:

 • Чрез банков превод в клоновете на УниКредит Булбанк АД;
  • Банкова сметка (IBAN): BG47 UNCR 7000 3124 8596 56
  • BIC на банката UNCRBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  * За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  * За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  * При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  * При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  * При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 • С карта VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover през ПОС терминал във фронтофисите;

  При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
  При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.