Специалности

Image

СПЕЦИАЛНОСТИ С ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСПЕШНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:

Българска филология

(филолог, учител);
редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Английска филология

(филолог, учител или преводач);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

Балканистика

(албански или румънски език и култура, с втори балкански език) – филологическа или историческа специализация;
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Германистика

(филолог, учител или преводач с немски език);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Романистика

(френски език и втори чужд език, испански или италиански или португалски – филолог, учител или преводач);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Славистика

(полски или словашки или сръбски/хърватски език и втори чужд език по избор – филолог, преводач);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Приложна лингвистика с два чужди езика*

(преводачески профил);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език* с информационни технологии

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

Приложна лингвистика. Два чужди езика* с международен туризъм

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

Приложна лингвистика. Два чужди езика* с бизнес комуникации

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

Приложна лингвистика. Два чужди езика* с международни отношения

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

повече подробности

*Прием 2021: първи чужд език (изучаван в средното училище, ниво В1+): английски, испански, немски, руски, френски

*Прием 2021: втори чужд език (с изучаване от нулево ниво): английски, арабски, италиански, испански, китайски, корейски, немски, новогръцки, руски, сръбски и хърватски, френски, японски; български като чужд

УЧИТЕЛСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... (учебни предмети от 5 до 12 клас):

Български език и чужд език

(английски, испански, китайски, немски, новогръцки, руски, френски, японски);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Български език и история

(във ВТУ и във Филиал на ВТУ в гр. Враца);
редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Български език и география

(във ВТУ и във Филиал на ВТУ в гр. Враца);
редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Български език и информационни технологии

(във ВТУ и във Филиал на ВТУ в гр. Враца);
редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ:

Връзки с обществеността

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Журналистика

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Библиотекознание

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Балообразуване : оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За кандидатстващите в специалностите "Българска филология", "Педагогика на обучението по български език и история", "Педагогика на обучението по български език и география" и "Педагогика на обучението по български език и информационни технологии", както и в специалностите с чужди езици, е предвидена възможност за прием с предимство при класиране в традиционни за Филологическия факултет конкурси с приравнени към шестобалната система оценки.

Image
Image

Начална училищна педагогика и специална педагогика

редовна и задочна форма на обучение

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Начална училищна педагогика и чужд език

редовна форма на обучение

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Педагогика на обучението по музика

редовна форма на обучение

Кандидатства се с факултетски изпит по музика.

повече подробности

Педагогика на обучението по физическо възпитание

редовна и задочна форма на обучение

Кандидатства се с изпит по физическо възпитание.

повече подробности

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовна и задочна форма на обучение

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Предучилищна педагогика и логопедия

редовна и задочна форма на обучение

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Предучилищна педагогика и чужд език

редовна форма на обучение

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Социална педагогика

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

Балообразуване: оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогически факултет (с изкл. на спец. "Социална педагогика") се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

Image
Image

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

ФИНАНСИ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

МАРКЕТИНГ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

✔ 3.8. Професионално направление „Икономика“

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.7. Професионално направление „Администрация и управление“

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.7. Професионално направление „Администрация и управление“

✔ 3.7. Професионално направление „Администрация и управление“

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.9. Професионално направление „Туризъм“

ТУРИЗЪМ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.9. Професионално направление „Туризъм“

✔ 3.4. Професионално направление „Социални дейности“

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Форма на обучение: редовна /задочна.

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.4. Професионално направление „Социални дейности“

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Форма на обучение: редовна

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).

повече подробности

✔ 3.4. Професионално направление „Социални дейности“

Балообразуване: оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

Image
Image

Археология

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

География

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Етнология

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

История

редовна и задочна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Културен туризъм

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по география и физическо възпитание

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по история и география

редовна и задочна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по история и чужд език

(английски, френски, немски, руски) – редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Регионално развитие и геоикономика

редовна форма на обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Балообразуване: оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в инициативи на факултета, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

Image
Image

ПРАВО

редовна форма на обучение

Задължително се държат изпити по история на България и по български език (тестове) 

повече подробности

Балообразуване: оценката от изпита по история на България (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история от дипломата. Максимален бал – 30,00.

Image
Image

Изящни изкуства – Графика


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - оценката от портфолиото (умножава се по 3);

II част. - оценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Графичен дизайн и визуални комуникации


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.

II част. - оценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Живопис


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.

II част. - оценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Рисуване и интермедия


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.

II част. - оценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Интерактивен дизайн и компютърни игри


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - оценката от портфолиото (умножава се по 3);

II част. - оценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Визуални изследвания


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - Избира се един от четирите начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профи-лиращ за профилите Изобразително изкуство от средните училища.
4. Оценката от специалните изпити за всички специалности, организирани и проведени от ФИИ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

II част. - оценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Скулптура


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. Оценката от портфолиото.

II част. Oценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Стенопис


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - Избира се един от четирите начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профи-лиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища.
4. Сертификат за творчески постижения в изложби конкурси, организирани от ФИИ.

II част. Oценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Педагогика на обучението по изобразително изкуство


повече подробности за изпита

Балообразуване:

I част. - Избира се един от двата начина:
1. Оценката от специалните изпити за всички специалности, организирани и проведени от ФИИ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително из-куство.

II част. Oценката от събеседването.

Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част. Максимален бал – 24,00.


повече подробности за специалноста

Image
Image

Теология

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)
повече подробности

Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба

Балообразуване (избира се един от четирите начина):
1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата. Оценката се умножава по четири.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
3. Оценка от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4)
4. Оценка от изпита по рисуване, организиран и проведен от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (умножава се по 4)
Максимален бал – 24,00.

повече подробности

Балообразуване: оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалност Теология (Р, З) е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

Image
Image

Философия


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Психология


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Политология


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Национална сигурност


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Балообразуване: оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

Image
Image

Педагогика на обучението по математика и информатика


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

повече подробности

Информатика


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

повече подробности

Компютърни науки


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

повече подробности

Софтуерно инженерство


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

повече подробности

Информационно брокерство и дигитални медии


Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

повече подробности

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита или от турнир (удвоена) + оценката от дипломата по математика + оценката от дипломата по информатика или информационни технологии. Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта; в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Image
Image

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Форма на обучение: редовна
Срок на обучение: три години (шест семестъра)

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Форма на обучение: редовна
Срок на обучение: три години (шест семестъра)

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Форма на обучение: редовна
Срок на обучение: три години (шест семестъра)

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Балообразуване : оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогическия колеж се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

Image
Image

Предучилищна и начална училищна педагогика

квалификация педагог, детски и начален учител

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Предучилищна педагогика и английски език

квалификация педагог, детски учител и учител по английски език в детска градина

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Начална училищна педагогика и английски език

квалификация педагог, начален учител и начален учител по английски език

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Начална училищна педагогика и специална педагогика

квалификация начален учител, ресурсен учител, специален педагог

1) Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор).
2) Задължително се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности

повече подробности

Социална педагогика

квалификация социален педагог

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по български език и история

квалификация учител по български език литература и история

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по български език и география

квалификация учител по български език и география

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по история и философия

квалификация учител по история и философия

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии

квалификация учител по български език и информационни технологии

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

квалификация учител по история и информационни технологии

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

квалификация учител по география и информационни технологии

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

повече подробности

Балообразуване : оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна педагогика и чужд език" и "Начална училищна педагогика и специална педагогика" във Филиал – гр. Враца се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

Image