Специалностите за учебната 2020-2021 г.

 

Филологически факултет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПовечеФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стопански факултет

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

В Стопански факултет се обучават  студенти в 4 акредитирани професионални направления по 9 специалности в ОКС „бакалавър”.

 

ПовечеСТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Юридически факултет

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПовечеЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Православен богословски факултет

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПовечеПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Философски факултет

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ПовечеФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Факултет математика и информатика

ФАКУЛТЕТ "MАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

ПовечеФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"
Педагогически колеж в гр. Плевен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ В ГР. ПЛЕВЕН

В Педагогическия колеж се провежда обучение в редовна форма по следните специалности:

Срокът на обучение е три години (шест семестъра).

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и квалификация „учител”. Те имат право и възможност да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, както и да повишат образованието си в ОКС „магистър“ в същото професионално направление.

Професионалните компетенции на обучаваните студенти в специалностите са ориентирани към постигането на първия цикъл на Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО), както и на Националната квалификационна рамка (НКР) – подниво 6А.

 

ПовечеПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
 
×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри