Корпоративна и информационна сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна  Задочна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

1) Съвременно обучение на висококвалифицирани кадри по корпоративна (фирмена) и информационна сигурност в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда, на националните институции за сигурност, бизнеса, местната администрация, НПО и социалните институции.
2) Обучение на кадри, способни да отговорят на очакванията на обществото за гарантиране на националната и корпоративната (фирмената) сигурност във всичките й аспекти и най-вече в отговор на новите заплахи в условията
на задълбочаваща се европейска и евроатлантическа интеграция, както и за създаване на условия за реализиране на интересите на Република България от стабилна среда за сигурност - вътрешна и международна.
3) Повишаване на ефективността в подготовката на студентите за осигуряване на обща и специализирана подготовка и формиране на знания, умения и способности за провеждане на специфични дейности за работа в частния и държавния бизнес, в национални и международни институции за сигурност, за преодоляване на специфичните заплахи за сигурността, за управление при кризи и осъществяване на други действия по реализиране на националните интереси от гарантиране на сигурност в сферите на бизнеса, администрацията, държавните институции.
4) Развитие на научни изследвания с приоритети върху проблемите на корпоративната (фирмената) и информационната сигурност в България и страните от ЕС, политиките и дейността на корпоративните институции за осигуряване на лична и институционална сигурност и разпознаване и преодоляване на заплахите срещу тях.
5) Развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочена към ефективна професионална реализация на кадрите в съответствие с потребностите на обществото, бизнеса и институциите, ангажирани с осигуряване на лична, корпоративна и държавна сигурност.

Професионална квалификация:

Мениджър по сигурността

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции на държавната и местната власт, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

А) Писмен държавен изпит по корпоративна и информационна сигурност или
Б) Защита на дипломна работа по проблематиката от изучаваните дисциплини.

Професионална реализация:

След завършване на курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот: