Психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна  Задочна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Програмата представя  историята и съвременното състояние на психологията като наука. Основните знания се разделят на три основни взаимосвързани групи:
методологични, теоретични и теоретико-приложни.

Професионална квалификация:

Психолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Умение да използва в реална житейска ситуация методите за психологично изследване на личността и социалните групи, да прилага статистико-вероятностни методи за анализ на емпиричните факти.
Умение да оказва психологическо консултиране, помощ и подкрепа на отделни хора и на малките социални групи, като спазва нормативните документи, регламентиращи тази дейност, както и нормите на професионалната етика и конфиденциалност. Умение да използва съвременни технологии и аудио-визуални средства за прилагане на тренингови, консултативни и терапевтични методи. Да умее да диагностицира типични психични състояния, като стрес, фрустрация, агресия, конформизъм и да прилага психологични програми и методи за тяхното преодоляване. Да умее да диагностицира личните качества, възможности и способности на човек и да го подпомага в професионалните отношения и кариерно развитие. Да използва психологопедагогически методи за обучение с цел повишаване нивото на психологическите знания на интересуващите са от тази проблематика хора. Да умее да работи в екип, да поема лична отговорност, лесно да овладява емоционалността си и честно и лоялно да общува с хората от формалните и неформални социални структури. Да умее правилно да се ориентира в огромния поток от психологична информация, да ползва тази теоретична и теоретико-приложна психологическа литература, която отразява най-новите достижения на тази наука. Да умее непрекъснато и системно да повишава своята теоретична и теоретико-приложна психологическа компетентност.

Възможности за стажове и практики:

Студентите имат достъп до кандидатстване за стаж по програма Еразъм +.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа. Държавният изпит или защитата на дипломна работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебните планове, получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

Професионална реализация:

Възможностите за реализация са във всички степени на образователната система: детски градини, началните и средни училища, гимназии и висши учебни заведения. В специализираните образователни институции; в системата на правото; полицията и армията; в системата на здравеопазването като психолог или ако има допълнителна квалификация за длъжността клиничен психолог; в производствените предприятия; търговски фирми; финансови учреждения; рекламни бюра и агенции; в политически неправителствени организации и фондации; в частни кабинети за психологични услуги; в научно-изследователски институции; психологични лаборатории и национални и международни проекти.