Социална философия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Задочна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

  1. Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на ОКС “Бакалавър” – специалност “Философия”;
  2. Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по друга специалност (професионално направление).

Професионална квалификация:

Социална филисофия

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите "Социална философия", образователно-квалификационна степен "магистър по философия" имат базисна и приложна подготовка по философия и задълбочени теоретически, методологически и практико-приложни познания по:
Завършилите “Социална философия" ще могат успешно:

Възможности за стажове и практики:

Стажове в сферата на местното управление и държавните институции.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите "Социална философия" с квалификация "магистър - философ" могат да се реализират  в следните сфери:
 
Завършилите специалност "Социална философия" с квалификация "Магистър по философия" имат предимство при реализацията си в научно-изследователските направления, както и при заемането на управленски и експертни длъжности пред завършилите философия с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" поради фундаменталния характер, специализацията, профилирането и по-големия практико-приложен характер на техните знания.