График на изпитите

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

 
СПЕЦИАЛНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Дата Час Форма на проверка*
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

Предучилищна и начална училищна педагогика

(само за подали документи по акция „Рано рани. Магистър 2023“)

17 юни 2023 10.00 часа- 15.00 часа Проверка на говорните и комуникативните способности
Предучилищна и начална училищна педагогика 8 юли 2023 10.00 часа- 15.00 часа Проверка на говорните и комуникативните способности
Предучилищна и начална училищна педагогика 2 септември 2023 10.00 часа- 15.00 часа Проверка на говорните и комуникативните способности
Предучилищна и начална училищна педагогика 1 октомври 2023 10.00 часа- 15.00 часа Проверка на говорните и комуникативните способности
Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика (за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления) 8 юли 2023 9.00 часа

Физическо възпитание. Изпитите по физическо възпитание се провеждат в Университетския спортен комплекс (ул. „Теодосий Търновски“ № 2)

Кандидатства се с факултетски кандидатстудентски изпит (по физическо възпитание)

 • Балообразуване: оценката от изпита по физическо възпитание с коефициент 3 + общия успех от дипломата за бакалавър.

Прочети тук. |
Видео демонстрация.

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика (за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления) 30.09.2023 9.00 часа

Физическо възпитание. Изпитите по физическо възпитание се провеждат в Университетския спортен комплекс (ул. „Теодосий Търновски“ № 2)

Кандидатства се с факултетски кандидатстудентски изпит (по физическо възпитание)

 • Балообразуване: оценката от изпита по физическо възпитание с коефициент 3 + общия успех от дипломата за бакалавър.

Прочети тук. |
Видео демонстрация.

       

*За участието в изпита се заплаща такса от 40,00 лв. заедно с таксата от 70,00 лв. за кандидатстване и обработка на документи. Внасят се на една вносна бележка, в която задължително се посочват и двете основания.

Изпитът „Проверка на говорните и комуникативните способности“ има за цел да определи възможностите на кандидат-магистрите да общуват със средствата на устната реч, което е необходимо за професионалната им реализация като педагози.

Преценката на говорните и комуникативните способности се извършва чрез събеседване с комисия и прочит на специализиран текст. В хода на събеседването се проследява:

 • мотивацията на бъдещите педагози за реализация в избраната професионална област;
 • умението на кандидатите да общуват свободно и аргументирано да изразяват мнение.

Кандидат-магистри с говорни дефекти, с аномалии на гласопроизвеждането, с нарушени на плавността на речта, с неправилен изговор на звукове и тежки отклонения от правоговорните норми, получават оценка „не”. Изпитът ще се проведе електронно (с отдалечен достъп чрез платформата Microsoft Teams).

Изпитът за специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика".

Балообразуване: Оценката от практическия изпит по физическо възпитание с коефициент 3 + общия успех от дипломата. Максимален бал – 24,00.

Практическият изпит за специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика." представлява комплексно упражнение, включващо следните елементи:

 • за мъже - лека атлетика (троен скок от място); спортни игри (футбол, хандбал, волейбол, баскетбол); гимнастика;
 • за жени - лека атлетика (троен скок от място); спортни игри (хандбал, волейбол, баскетбол); гимнастика.

Оценката се поставя въз основа на показаното техническо изпълнение по отделните дисциплини, като за тройния скок има норматив. Крайната оценка е средноаритметична от оценките, получени за включените три елемента - лека атлетика, спортни игри, гимнастика. При неизпълнение на елемент от описания изпитен комплекс или при неправилна техника на изпълнение оценката на кандидата се намалява по преценка на изпитната комисия.

Подробно видео може да видите ТУК.

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Педагогически факултет:

Секретар - декан: Румяна Стефанова Раева

телефон: 062 638 826

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Дата Час Форма на проверка
Конферентен превод с един чужд език (английски и френски) 07.07.2023 13,00 изпит
30.09.2023 9,00
Конферентен превод с два чужди езика (английски и втори чужд език, френски и втори чужд език) 07.07.2023 9,00 изпит
30.09.2023 9,00
Транслатология с един чужд език 07.07.2023 11,00 изпит
30.09.2023 11,00
Транслатология с два чужди езика

Изпит по първи чужд език

Изпит по втори чужд език

07.07.2023

30.09.2023

11,00 изпит

07.07.2023

30.09.2023

13,00

Транслатология със славянски или балкански език 07.07.2023 11,00 изпит
30.09.2023 11,00
Англицистика. Език – култура – литература 07.07.2023 13,00 изпит
30.09.2023 13,00
Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище 07.07.2023 13,00 изпит
30.09.2023 13,00
Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище 07.07.2023 13,00 изпит
 30.09.2023  13,00
       


* За участието в изпита се заплаща такса от 40,00 лв. заедно с таксата от 70,00 лв. за кандидатстване и обработка на документи. Внасят се на една вносна бележка, в която задължително се посочват и двете основания.

Изпитите ще се проведат от дистанция. Кандидатите е необходимо да предоставят свой актуален имейл адрес, посочен в документите за кандидатстване, да разполагат със стабилна интернет връзка и настолен или преносим компютър, за да може изпитната комисия в деня на изпита да се свърже с тях.

Кандидатите за МП „Конферентен превод (с един чужд език)“ и „Конферентен превод (с два чужди езика)“задължително полагат приемни изпити.

Кандидатстване по документи с удостоверяване ниво на владеене на съответния език/съответните езици:

 • Диплома за завършено висше образование по професионално направление Филология за съответния език, или
 • Международно признат сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум B 2 от Общата европейска езикова рамка (или приравнено към него):

За английски език:

    • TOEFL IBT или TOEFL CBT;
    • Cambridge;
    • C2 Proficiency;
    • C1 Advanced;
    • B2 First (First Certificate);
    • IELTS;
    • Pearson (London) Test of English;
    • ECPE или ALCE на University of Michigan. Aptis (минимум B2) и други сходни;

За испански език:

    • DELE (B 2);
    • DELE (C 1) и други сходни;

За немски език:

    • TestDaF;
    • Goethe‐Zertifikat В2/C1;
    • ÖSD;
    • DSH;
    • DSD (Stufe II) и други сходни;

За френски език:

    • DELF (B 2);
    • DALF (C 1) и други сходни;

За руски език:

    • Второ сертификационно ниво на владеене на руски език като чужд (ТРКИ-II, В2).
     или,
    • Диплома за завършено висше образование с език на обучение английски/ испански/китайски/немски/руски/френски език, или
    • Диплома за средно образование, завършено в чужбина, с матура по съответния език.

На кандидатите, които не притежават нито един от гореизброените документи и не могат да докажат владеенето на съответния език минимум на ниво В2, ще бъде предоставена възможност за участие в изпит/и по чуждия език/чуждите езици.

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Филологически факултет:

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 062/618 346

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Дата Час Форма на проверка*
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление
Културно-историческо наследство (Културен туризъм) 12 юли 2023г

11,00 ч.

Каб.532 в ИФ/ MS Teams

Интервю
Културно-историческо наследство (Културен туризъм) 07 септември 2023г.

11,00 ч.

Каб.523 в ИФ/ MS Teams

Интервю
Културно-историческо наследство (Културен туризъм) 28 септември 2023

11,00 ч.

Каб.532 в ИФ/ MS Teams

Интервю
       


*Допускането до интервю е включено в таксата от 70,00 лв. за участие в кандидатстудентския прием и класиране.

Форма на проверка: Интервю

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Исторически факултет: 062/618 332

Секретар факултетска канцелария: Анна Благоева

тел: 062/618 332

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Специалност Дата Час Форма на проверка*
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления
Педагогика на обучението по изобразително изкуство

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - Арт стъкло

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - графика

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - живопис

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – пространствен дизайн

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - рисуване

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - скулптура

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - стенопис

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления
Педагогика на обучението по изобразително изкуство

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства-графика

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - живопис

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – пространствен дизайн

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - рисуване

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – скулптура

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – стенопис

7 юли 2023 г.

5 септември 2023 г.

3 октомври 2023 г.

10,00 ч. Събеседване, портфолио
       

*Допускането до събеседване е включено в таксата от 70,00 лв. за участие в кандидатстудентския прием и класиране

Форма на проверка: Представяне на портфолио от кандидатите и събеседване.

Изисквания за портфолио:

 • файлов формат: PDF, JPEG или DOCX, А4, от 5 до 20 страници;
 • примерно съдържание (в зависимост от избраната специалност): графичен дизайн, рисунки, живопис, графика, фотография, скулптура и др. изкуства, които да представят досегашната самостоятелна, творческа и учебна работа на кандидата

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Факултет по изобразително изкуство: 062/628 027; 0878 650 797

Секретар: Цвета Попова

тел: +359 62 628 027;

моб.: +359 878 650 797

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

Акция Рано рани. Стани Магистър