График на изпитите

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПЕЦИАЛНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ПРОВЕРКА

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Специалност Дата Час Форма на проверка*
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления
Педагогика на обучението по изобразително изкуство

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - Арт стъкло

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - графика

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - живопис

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – пространствен дизайн

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - рисуване

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - скулптура

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - стенопис

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления
Педагогика на обучението по изобразително изкуство

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - графика

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - живопис

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – пространствен дизайн

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства - рисуване

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – скулптура

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
Изящни изкуства – стенопис

12.07.2021 г.

02.09.2021 г.

27.09.2021 г.

10,00 Събеседване, портфолио
       

*Допускането до събеседване е включено в таксата от 60,00 лв. за участие в кандидатстудентския прием и класиране

Форма на проверка: Представяне на портфолио от кандидатите и събеседване.

Изисквания за портфолио:

 • файлов формат: PDF, JPEG или DOCX, А4, от 5 до 20 страници;
 • примерно съдържание (в зависимост от избраната специалност): графичен дизайн, рисунки, живопис, графика, фотография, скулптура и др. изкуства, които да представят досегашната самостоятелна, творческа и учебна работа на кандидата

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Факултет по изобразително изкуство: 062/628 027; 0878 650 797

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Дата Час Форма на проверка*
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления
Предучилищна и начална училищна педагогика 10.07.2021 10,00 Проверка на говорните и комуникативните способности
Предучилищна и начална училищна педагогика 28.08.2021 10,00 Проверка на говорните и комуникативните способности
Предучилищна и начална училищна педагогика 25.09.2021 10,00 Проверка на говорните и комуникативните способности
       

*За участието в изпита се заплаща такса от 30,00 лв. заедно с таксата от 60,00 лв. за кандидатстване и обработка на документи. Внасят се на една вносна бележка, в която задължително се посочват и двете основания.

Изпитът „Проверка на говорните и комуникативните способности“ има за цел да определи възможностите на кандидат-магистрите да общуват със средствата на устната реч, което е необходимо за професионалната им реализация като педагози. Наблюдението върху говорните и комуникативните способности се извършва в процеса на разговор на кандидат-магистъра с комисията, при четене или възпроизвеждане на текст. В хода на събеседването бъдещите педагози показват осведомеността си по проблеми, свързани с културата и образованието и с интересите им в различни научни области. Установява се умението на кандидата да общуват, свободно и убедително да изразяват и доказват мнението си. Кандидат-магистри с говорни дефекти, с аномалии на гласопроизвеждането, със заекване, с неправилен изговор на някои речеви звукове, с тежки отклонения от правоговорните норми, получават оценка „не”.

Изпитът ще се проведе електронно (с отдалечен достъп)

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Педагогически факултет: 062/638 826

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Дата Час Форма на проверка*
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и някои други професионални направления
Културно-историческо наследство (Културен туризъм) 13.07.2021 13:30, каб.523 в ИФ Интервю
Културно-историческо наследство (Културен туризъм) 01.09.2021 13:30, каб.523 в ИФ Интервю
Културно-историческо наследство (Културен туризъм) 27.09.2021 13:30, каб.523 в ИФ Интервю
       

*Допускането до интервю е включено в таксата от 60,00 лв. за участие в кандидатстудентския прием и класиране.

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Дата Час Форма на проверка
Конферентен превод с един чужд език (английски, немски френски) 10.07.2021 9,00 изпит
25.09.2021 9,00
Конферентен превод с два чужди езика (английски и втори чужд език, немски и втори чужд език, френски и втори чужд език) 10.07.2021 9,00 изпит
25.09.2021 9,00
Транслатология с един чужд език 10.07.2021 11,00 изпит
25.09.2021 11,00
Транслатология с два чужди езика

Изпит по първи чужд език

Изпит по втори чужд език

10.07.2021 11,00 изпит
25.09.2021 13,00
Транслатология със славянски или балкански език 10.07.2021 13,00 изпит
25.09.2021 13,00
Англицистика. Език – култура – литература 10.07.2021 13,00 изпит
25.09.2021 13,00
Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище 10.07.2021 13,00 изпит
25.09.2021 13,00
Немски език и чуждоезиково обучение в средното училищие 10.07.2021 13,00 изпит
25.09.2021 13,00
       

* За участието в изпита се заплаща такса от 30,00 лв. заедно с таксата от 60,00 лв. за кандидатстване и обработка на документи. Внасят се на една вносна бележка, в която задължително се посочват и двете основания.

Изпитите ще се проведат от дистанция*. Кандидатите е необходимо да предоставят свой актуален имейл адрес, посочен в документите за кандидатстване, да разполагат със стабилна интернет връзка и настолен или преносим компютър, за да може изпитната комисия в деня на изпита да се свърже с тях.

*При промяна в епидемиологичната обстановка кандидатите ще бъдат своевременно уведомени за провеждане на присъствени изпити.

Кандидатите за МП „Конферентен превод (с един чужд език)“ и „Конферентен превод (с два чужди езика)“ задължително полагат приемни изпити.

Кандидатстване по документи с удостоверяване ниво на владеене на съответния език/съответните езици:

 • Диплома за завършено висше образование по професионално направление Филология за съответния език, или
 • Международно признат сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум B 2 от Общата европейска езикова рамка (или приравнено към него):

За английски език:

    • TOEFL IBT или TOEFL CBT;
    • Cambridge;
    • C2 Proficiency;
    • C1 Advanced;
    • B2 First (First Certificate);
    • IELTS;
    • Pearson (London) Test of English;
    • ECPE или ALCE на University of Michigan. Aptis (минимум B2) и други сходни;

За испански език:

    • DELE (B 2);
    • DELE (C 1) и други сходни;

За немски език:

    • TestDaF;
    • Goethe‐Zertifikat В2/C1;
    • ÖSD;
    • DSH;
    • DSD (Stufe II) и други сходни;

За френски език:

    • DELF (B 2);
    • DALF (C 1) и други сходни;

За руски език:

    • Второ сертификационно ниво на владеене на руски език като чужд (ТРКИ-II, В2).
     или,
    • Диплома за завършено висше образование с език на обучение английски/ испански/китайски/немски/руски/френски език, или
    • Диплома за средно образование, завършено в чужбина, с матура по съответния език.

На кандидатите, които не притежават нито един от гореизброените документи и не могат да докажат владеенето на съответния език минимум на ниво В2, ще бъде предоставена възможност за участие в изпит/и по чуждия език/чуждите езици.

Допълнителна информация за факултетските изпити може да получите от съответния факултет:

Филологически факултет:

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 062/618 346

 

 

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.