Магистърски програми на Филологически факултет, провеждани съвместно с други ВУ