Магистърски програми на Стопански факултет, провеждани съвместно с други ВУ