Магистърски програми, провеждани съвместно с други висши училища

 • Магистърски програми, провеждани съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

  • Дигитална култура: език, литература, комуникация* ( За кандидати от професионално направление 2.1. Филология, 1.3. Педагогика на обучението по... (съответния чужд език, български език + съответен чужд език); 1.2. Педагогика (с чуждоезиково обучение). - 2 семестъра редовно обучение;
  • Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище ** (За кандидати с придобита педагогическа правоспособност от професионални направления 2.2. История и археология, 1.3. Педагогика на обучението по..., 3.1.Социология, анторопология, науки за културата, 2.3. Философия, 4.4. Науки за земята) - 2 семестъра, редовно обучение;

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Дигитална култура: език, литература, комуникация* ( За кандидати български и чужди граждани, вкл. българи от диаспората със съответното ниво на владеене на чужд език, със завършена ОКС „бакалавър“ (8 семестъра и 240 кредита или 6 семестъра и 180 кредита) или ОКС „магистър“ в професионални области и направления, различни от ПН 2.1.Филология, като 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки, 3. Социални и стопански науки, 8. Изкуства и 9. Национална сигурност и отбрана) - 4 семестъра, редовно обучение;
  • Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище ** - 2 семестъра, редовно обучение;
 • Магистърски програми, провеждани съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

  • Дигитални комуникации и медии* (За кандидати от професионални направления : Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Педагогически науки ; Национална сигурност и отбрана) - 2 семестъра, задочно обучение;
  • Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология* (За притежаващите ОКС „бакалавър“ в специалностите в направление 2.2. История и археология, специалностите с профил история в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, както и специалностите Етнология и Етнология и културна антропология в направление 3.1.) - 2 семестъра, задочно обучение;/li>
  • История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието* ( За притежаващите ОКС „бакалавър“ в специалностите в направление 2.2. История и археология, специалностите с профил история в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, както и специалностите Етнология и Етнология и културна антропология в направление 3.1.) - 2 семестъра, задочно обучение;
  • Дизайн за дигитално учене** (Бакалаври или магистри от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ... , и от други професионални направления, притежаващи професионална квалификация "учител") - 2 семестъра, редовно, задочно и дистанционно обучение;
  • Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация ** (За бакалаври или магистри от същото професионално направление. Завършилите други образователни направления, освен 1.3 Педагогика на обучението по…(музика) и 8.3 Музикално и танцово изкуство полагат интегриран кандидатстудентски изпит: • по музикален инструмент или пеене • по теория на музиката) - 2 семестъра, редовно и дистанционно обучение;
  • Визуални изкуства и образователни практики** (За бакалаври или магистри от специалности в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по.... (изобразително изкуство)“ - 2 семестъра, редовно обучение

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Дизайн за дигитално учене** (За бакалаври или магистри от други професионални направления, непритежаващи учителска правоспособност) - 3 семестъра, редовно, задочно и дистанционно обучение;
  • Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация ** (За бакалаври или магистри от други професионални направления. Завършилите други образователни направления, освен 1.3 Педагогика на обучението по…(музика) и 8.3 Музикално и танцово изкуство полагат интегриран кандидатстудентски изпит: • по музикален инструмент или пеене • по теория на музиката) - 2 семестъра, редовно и дистанционно обучение;
 • Магистърски програми, провеждани съвместно с Технически университет - гр.Габрово

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

  • Социални иновации и социални политики* ( За кандидати от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки) - 2 семестъра, задочно обучение

   

   

  * Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”. Повече информация за програмата може да намерите тук: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=176&page=5679 

  ** Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ съвместно със Софийски университет "Св. Климент Охридски". Повече информация за програмата може да намерите тук: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=5785 

 

Магистър 2022

Специално приложение "Магистър 2022"

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри