Общежития и студентски столове

Общежития и студентски столове

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 г.

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ за всички курсове (редовно обучение, държавна поръчка) ще се извърши в Студентско общежитие Блок № 2 (в близост до ВТУ, Ректорат) на 9, 10, 11, 17, 18 и 19 юли 2019 г., както и на 2 септември 2019 г.

ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТ от 09.07.2019 г. до 02.09.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ: 0878 160444 или на: www.uni-vt.bg

ДОКУМЕНТИ:

Молба-декларация за общежитие (от книжарниците на ВТУ), заверена с годишния успех на студента или с бала от кандидатстудентските изпити за първи курс от фронтофисите в Университета.

БЕЗ КЛАСИРАНЕ СЕ ПРИЕМАТ:

 • а) Студентски семейства с не навършило пълнолетие дете, ако поне единият от съпрузите е редовно обучение, държавна поръчка.

Предоставя се копие от акта за раждане на детето и се представя оригинала за справка.

 • б) Студентски семейства – и двамата държавна поръчка, редовно обучение.

Предоставя се копие от удостоверението за сключен граждански брак и оригинал за справка.

 • в) Трима учащи се в семейството на студента.

Предоставят се служебни бележки от учебните заведения за учащите се братя или сестри на студента (за предходната учебна 2018/2019 г. или за предстоящата 2019/2020 г.)

 • г) Студентки - самотни майки с непълнолетни деца.

Предоставя се копие от акта за раждане на детето като се представя и оригинала за справка.

 • д) Сираци и полусираци (до 25 годишна възраст).

Предоставя се копие от смъртния акт като се представя и оригинал за справка или удостоверение за наследници.

Под „оригинал” се разбира: оригиналния смъртен акт или “Препис” на смъртния акт със син печат (взима се от съответната Община), или нотариално заверено копие на оригиналния смъртен акт или преписа.

*/ При починала майка или при различие във фамилните имена – прилага се и копие от акта за раждане на студента или удостоверение за наследници.

**/ Студент с баща “неизвестен” в акта си за раждане – се тълкува за полусирак.

Предоставя се копие от акта за раждане на студента като се представя и оригинал за справка.

 • е) Студенти с двама безработни родители (поне през последните 90 дни до подаването на документите).

Предоставят се служебни бележки от Бюрото по труда.

*/ При развод – предоставя се копие от решението на съда и бележка от Бюрото по труда само за безработния родител, настойник на студента.

 • ж) Студенти с над 69% намалена работоспособност.

Предоставя се копие от ТЕЛК и се представя и оригинала за справка.

 • з) Студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

Предоставя се копие от служебната бележка от съответния дом и се представя оригинала за справка.

 • и) Български граждани – редовни докторанти, държавна поръчка.

Предоставя се копие от заповедта на Ректора и оригинала за справка.

Не се допускат до класиране за настаняване в студентските общежития студенти: които имат изискуеми парични задължения към студентските общежития, системно не са изпълнявали задълженията си по предишни договори или грубо са нарушавали вътрешния ред в общежитията, били са нередовни платци или не са възстановили причинените по тяхна вина щети на имущество на общежитията. (Списъкът на лицата, които не се допускат до класиране за настаняване в студентските общежития ще е обявен след 20.07.2019 г. на интернет страницата на „Студентски столове и общежития” ЕАД – клон В. Търново: www.sso-vt.com).

Студентите, които не са носили лично или чрез представител документи в студентските общежития могат да кандидатстват за общежитие по електронен път от 09.07.2019 г. до 02.09.2019 г.

 • За целта студентите (от сайта на ВТУ) влизат в своето електронно досие чрез системата „Е-студент”, ПИН кода от личната си студентска карта, ЕГН-то си и от менюто избират „Молба за общежитие”.
 • Подавайки молбата си така, студента получава входящ номер в досието си, а данните му (име, специалност, курс, годишен успех или кандидатстудентски бал за първи курс) се получават в общежитието.

Внимание: молба за общежитие по електронен път може да се подава само веднъж през времето, когато е действаща про­грамата: от 9 юли до 2 септември 2019 г. Годишният успех се изчислява с двойките (прибавя се числото “две”), а невзетите поради неявяване изпити (в досието срещу предмета са отразени с “тирета”) - се изчисляват с “нула” и се дели общият сбор от оценките и на тях.
Затова първо се уверете, че нямате сгрешени, ненанесени или излишни избираеми предмети (с тирета) в досието Ви – и чак тогава кандидатствайте за общежитие!
На 2 септември 2019 г. (когато се изтегля от досиетата на кандидатствалите актуалната информация) досието Ви трябва да е вече изрядно!
За неточности или грешки в досието Ви уведомете инспекторките във фронтофисите на ВТУ. ( Имайте предвид, че през месец август 2019 г. инспекторките са в отпуск.)

ТЕЛЕФОНИТЕ на фронтофисите можете да намерите в сайта на ВТУ.

Студентите, които са били през учебната 2018/2019 г. по програма „Еразъм+”, могат да кандидатстват за общежитие по техен избор и с годишния си успех от учебната 2017/2018 г., но не чрез интернет, а с хартиен носител.

Студентите от специалност „Право”, които завършват декември 2019 г. могат да кандидатстват за общежитие само с хартиен носител.

Студентите, които са освободени от семестриални такси – не могат да кандидатстват по интернет!

Студентите, които са „без класиране” могат да кандидатстват по електронен път, но трябва на 9, 10, 11, 17, 18, 19 юли или на 2 септември 2019 г. да предоставят (лично или чрез преносител) необходимите документи, доказващи правото им да са на общежитие без класиране. Документите се прилагат към дадения им по електронен път входящ номер, който те казват на комисията по настаняване в Студентско общежитие Блок № 2 (в близост до ВТУ, Ректорат). За всяка нова учебна година студентите „без класиране” отново предоставят документите си в общежитието или по телефона (0878 160444) се уверяват, че комисията вече разполага с документите им (донесени предходни години) и съобщават входящите си номера от интернет при кандидатстването си за 2019/2020 г.

Първокурсниците да се уверят, че в досието инспекторката е нанесла кандидатстудентския им бал (чрез който се класират за общежитие) и чак тогава да кликнат на прозореца “Молба за общежитие”, чрез което действие изпращат информацията.

Документи по пощата или факс - не се приемат!

Студенти, които са на бригади в чужбина и евентуално са приети на общежитие, но няма да се върнат в България до 19 септември 2019 г. за настаняването в общежитие - да упълномощят свой представител чрез нотариално заверено пълномощно и да му оставят две снимки и копие от личната си карта.

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ не подават документи за общежитие, а се настаняват според курса си по списък, изготвен от ВТУ ( 4 курс - 19 септември, 3 курс - 20 септември, 2 курс - 24 септември и 1 курс - 25 септември 2019 г.) Ще получат настанителната си заповед след представяне пред настанителната комисия на уверение, че са студенти (редовно обучение, държавна поръчка) през 2019/2020 г.

Желаещите да си запазят сегашните стаи в общежитията (според настанителните им заповеди от септември 2018 г.) и за следващата учебна 2019/2020 г. - да подадат молба до 30 юни 2019 г. при съответния домакин, който ги предава на настанителната комисия. Но тези молби не са достатъчни, от тях не се вижда годишния успех на студента, за да участва в класирането. ВАЖНО: затова тези студенти кандидатстват за общежитие по общия ред и при условие, че са приети отново на общежитие за учебната 2019/2020 г., молбите им за запазване на стаите от преходната учебна година ще бъдат удовлетворени (не се плаща за летните месеци).

Студентите настанени в освободени места през учебната година след 1 октомври 2018 г. не могат да подават молби за запазване на стаите си.

Желаещите да останат в общежитията на свободен наем (134 лв. месечно) през летните месеци (юли, август и само до 15 септември) – да подадат молба до 20 юни 2019 г. при съответния домакин. Според броя на постъпилите молби ръководството на общежитията ще определи в кой блок и кои стаи ще бъдат настанени желаещите (вероятно в блок 2).

Пребиваващите в общежитието през лятото студенти на хотелски принцип кандидатстват за общежитие по общия ред и само при условие, че са приети на общежитие за учебната 2019/2020 г., настанителната комисия ги настанява в общежитие за учебната година, като мястото им за настаняване не е свързано със стаите им от лятото.

Списъкът с класираните за общежитие студенти и резервите за учебната 2019/2020 г. ще се огласи на 05.09.2019 г. в сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg

Тогава в сайта ще се публикува и реда и начина за настаняване в студентските общежития за учебната 2019/2020 г. (само за студентите от „Изобразителни изкуства” ще има допълнителна информация за датата на настаняването им).

Настаняването на приетите студенти от 4 курс ще е на 19 септември, на 3 курс – 20 септрмври, 2 курс – 24 септември, 1 курс – 25 и 26 септември, а резервите на 27 септември 2019 г.

Акция Рано рани. Стани Магистър