Акредитация и сертификати

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Великотърновският университет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), на 29 септември 2018 г.

След обсъждане, членовете на Акредитационния съвет гласуват оценки по Критериалната система за институционална акредитация на висшите училища по десетобалната система в съответствие с чл. 79 (1) от Закона за висше образование.

След обобщаване на резултатите от гласуването, Акредитационният съвет на НАОА взе следните решения:

  • Обща оценка по Критерии за институционална акредитация в съответствие с ESG, част 1 (1-10) – 9,45 (девет цяло и четиридесет и пет стотни).

  •       Обща словесна оценка в съответствие с получената числова – Пълно съответствие.

  •       Срок на валидност на акредитацията – 6 години.

  • Определя капацитет на висшето училище от 17 368 студенти и докторанти.

     
Акредитация на Великотърновски университет

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Е ПЪРВИЯТ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕРТИФИКАТ ПО МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО БДС EN ISO 9001: 2015

Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет

Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ