Факултет по изобразително изкуство

Факултетът по изобразително изкуство е обособен като основно структурно звено на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” през 1974 г., като обучението по изобразително изкуство датира от самото създаване на висшето училище през 1963 г.

През периода на съществуването си той е изградил и затвърдил своите образователни и художествени традиции и днес предлага актуална подготовка, съчетала академизъм и съвременност. Динамично развиващата се академична структура на факултета е изградена от осем катедри, разполагащи с необходимия квалифициран състав преподаватели и богат материално-технически капацитет.

Контакти

+359 (62) 618 027
Цвета Попова, секретар

или

5000 Велико Търново,
ул. „Независимост“ №48

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Факултетът по изобразително изкуство на ВТУ се състои от 8 катедри:
  • Графика
  • Графичен дизайн и визуални комуникации
  • Живопис
  • Изкуствознание и теоретични дисциплини
  • Методика на обучението по изобразително изкуство
  • Рисуване
  • Скулптура
  • Стенопис
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
Факултетът по Изобразително изкуство е акредитиран да обучава студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление Педагогика на обучението по изобразително изкуство и в професионално направление Изобразително изкуство, в следните специалности:

Изящни изкуства – Графика

Графичен дизайн и визуални комуникации

Рисуване и интермедия

Интерактивен дизайн и компютърни игри

специалност по две направления
повече подробности

Визуални изследвания

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Практики и стажове

Image

Великотърновският университет и в частност Факултетът по изобразително изкуство има договорни отношения с редица градове от страната, където ежегодно се провеждат летни учебни практики, пленери, скулптурни симпозиуми и стажове, например: Каварна, Тутракан, Трявна, Оряхово и др. Студентски стажове се провеждат и в множество рекламни агенции и училища на територията на страната. По проект „Студентски практики“ към Министерство но образованието се включиха над 120 студента от Факултета.

Материална база

Image

Факултетът разполага с два корпуса (сгради). В Централния корпус се помещават ателиета по графика, графичен дизайн, живопис, рисуване, рисуване и интермедия, стенопис, лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско.

В локализирания в региона на Ректората корпус се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване, оборудвани с необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали и покриващи нуждите на едно съвременно обучение по скулптура.

Лабораториите по реставрация и консервация се намират в четвърти корпус на Великотърновски университет.

На разположение на студентите от Факултета по изобразително изкуство е обновената специализирана филиална библиотека, университетски спортен комплекс, студентски столове и студентски общежития.

+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм +“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин се придобиват знания и ценен опит.

Професионална мобилност

Image

Мобилността на преподавателския състав е пряко свързана с програма „Еразъм +“. Факултетът по изобразително изкуство разполага с над 50 договора, по които ежегодно се извършва мобилност с цел преподаване и обучение. „Еразъм +“ седмиците са добра възможност за участие в конференции и обмяна на опит.

Image
Гаранция за успех

 

 
1

Квалифицирани преподаватели;

2

Гъвкави форми на обучение;

3

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

4

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

5

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!