Педагогически колеж - Плевен

Педагогически колеж - Плевен е наследник на Института за детски и начални учители в гр. Плевен и продължава неговите традиции в подготовката на квалифицирани учители за детската градина и началното училище. През 1994 г. Полувисшият педагогически институт става част от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а от 1997 г. придобива настоящия си статут на Педагогически колеж – основно структурно звено в структурата на университета.

Контакти

+359 (64) 849 588
Нина Христова – административен секретар

или

5800 Плевен,
ул. „Никола Д. Петков” № 18

Образователни програми (специалности)

Image
В Педагогическия колеж се провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по следните образователни програми (специалности):

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Форма на обучение: редовна
Срок на обучение: три години (шест семестъра)
повече подробности

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Форма на обучение: редовна
Срок на обучение: три години (шест семестъра)
повече подробности

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Форма на обучение: редовна
Срок на обучение: три години (шест семестъра)
повече подробности

+Image
+Image
+Image

Практики и стажове

Image

Обучението в трите образователни програми включва задълбочена теоретическа и практическа подготовка, осигуряваща знания от областта на педагогиката и психологията, както и методически умения и компетентности, необходими за успешна професионална реализация в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Наред с академичната подготовка за придобиване на професионална квалификация „учител“, в обучението по трите образователни програми е включено практическо обучение под формата на хоспитиране, текуща и стажантска практика в реална среда – детски градини и начални училища, където студентите имат възможност да придобият практически умения във връзка с бъдещата им професионална реализация. Осигурени са условия за включване на студентите в университетски, национални и международни програми и проекти, които спомагат за разширяване на тяхната подготовка и повишаване на професионалната им компетентност.

Материална база

Image

Педагогически колеж - Плевен разполага с подходяща материална база за обучение на студентите – аудитории, зали за семинарни занятия, методически кабинети, компютърни кабинети, спортен салон. Учебните зали са оборудвани с необходимите технически средства за провеждане на качествен учебен процес. Студентите могат да ползват високоскоростен интернет, а с цел осигуряване на достъп до повече информация и учебни ресурси е разработена и функционира електронна платформа за обучение, която може да ползва всеки студент на Педагогическия колеж.

+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

Студентите, обучаващи се в образователните програми в Педагогическия колеж, имат възможност да осъществяват студентска мобилност по програма Еразъм+ в европейски университети с педагогически профил. Студентската мобилност се явява ефективен начин за разширяване на знанията и опита на бъдещите учители, запознавайки ги с други европейски образователни системи, със съвременни стратегии и иновативни подходи в педагогическата дейност.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Image

Възпитаниците на Педагогическия колеж имат възможност да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, както и да повишат образованието си в ОКС „магистър“ в образователни програми от професионално направление Педагогика.

Обучението в Педагогически колеж - Плевен гарантира добра академична подготовка на бъдещите детски и начални учители и успешна професионална реализация в системата на предучилищното и училищното образование. Почти половината от завършващите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в трите образователни програми започват работа по специалността непосредствено след своето дипломиране.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Нашите възпитаници са търсени на пазара на труда;

2

В близките години системата на средното образование ще се нуждае от хиляди нови учители в направленията, в които осигуряваме обучение;

3

Квалифицирани преподаватели;

4

Гъвкави форми на обучение;

5

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

6

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

7

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ