Филологически факултет

Филологически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Литература и култура

 

Транслатология с един чужд език

Транслатология с два чужди езика

Транслатология със славянски или балкански език

 

Английска филология. Лингвистика и превод

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

 

Конферентен превод с един чужд език (английски или френски език)

Конферентен превод с английски език и втори чужд език (френски)

Конферентен превод с френски език и втори чужд език (английски)

 

Англицистика. Език – култура – литература

Психология на езиковата комуникация

 

Средновековна българска християнска култура

 

Дигитална култура: Език, литература, комуникация
(съвместно със Софийски университет ‘‘Св. Климент Охридски’‘ и Югозападен университет ‘‘Неофит Рилски’‘)

 

Дигитална хуманитаристика: език, култура, комуникация/ 'Digital Humanities: Language, Culture, Communication'

Българският език – актуални приложни аспекти

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Педагогика на обучението по български език и литература в билингвална среда

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

 

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

 

Дигитални комуникации и медии
(съвместно със Софийски университет ‘‘Св. Климент Охридски’‘)

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Английска филология. Лингвистика и превод

 

Литература и култура

 

Дигитална хуманитаристика: език, култура, комуникация/ 'Digital Humanities: Language, Culture, Communication'

 

Транслатология с един чужд език

Транслатология с два чужди езика

Транслатология със славянски или балкански език

 

Дигитална култура: Език, литература, комуникация
(съвместно със Софийски университет ‘‘Св. Климент Охридски’‘ и Югозападен университет ‘‘Неофит Рилски’‘)

 

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Българският език-актуални приложни аспекти

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

 

Педагогика на обучението по български език и литература

Великотърновски университет - Лого 3

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 618 346

E-mail:

philfac@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Димитрина Павлова , секретар