Филологически факултет

престижен център за езиково, литературно и интердисциплинарно образование

Филологическият факултет е един от първите факултети на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", след като през 1963 г. в старопрестолния град Велико Търново е създаден първият извънстоличен университет в България. Наследник на прочутата Търновска книжовна школа от ХIII – ХIV век, вписан във величествения силует и символиката на хълма «Света гора», Филологическият факултет е приемник на символни книжовни традиции и послания, преброждащи времето.

За повече от половинвековното си развитие Филологическият факултет се разраства и утвърждава като един от големите факултети с традиционни и нови специалности, актуални за пазара на труда; с над 1300 студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор; с обучение по 20 езика и свързаните с тях култури и литератури; с обучение на близо 200 студенти във Филиала на ВТУ в гр. Враца.

През изминалите десетилетия е създадено устойчиво развитие на преподавателския състав, утвърдили са се изследователски направления и школи с национално и международно значение. Във Факултета преподават ерудирани преподаватели по теоретични и приложни дисциплини: професори, доценти, преподаватели с докторски степени, български и чуждестранни специалисти по чужди езици.

Факултетът е лидер в обучението по филологии и по приложни филологически специалности, също – по учителски специалности за прогимназиална и гимназиална образователна степен по български и чужди езици и литератури, както и по специалности, свързани с обществените комуникации. Устойчиво заема водещо място сред извънстоличните филологически факултети и е носител на специални награди в рейтинговата система на висшите училища в България.

+Image
+Image
+Image

Контакти

+359 (62) 618 346
Димитрина Павлова, секретар

или

5000 Велико Търново,
ул. „Т. Търновски“ №2

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Филологическият факултет на ВТУ се състои от 11 катедри:
  • 2 изцяло българистични: "Съвременен български език" и "Българска литература"
  • 8 катедри обхващат богата палитра от езици и култури: "Англицистика и американистика", "Германистика и нидерландистика", "Класически и източни езици и култури", "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание" "Обща лингвистика и старобългаристика", "Романистика", "Русистика", "Славистика"
  • 1 катедра обучава в сферата на медиите и обществените комуникации: "Журналистика и връзки с обществеността"
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
Във Филологическия факултет на ВТУ се обучават повече от 1300 студенти в различни специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ С ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСПЕШНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (бакалавърска степен):

Българска филология

(филолог, учител);
редовно и задочно обучение
повече подробности

Английска филология

(филолог, учител или преводач);
редовно обучение
повече подробности

Руска филология

(руски език и култура с втори език по избор);
редовно обучение
повече подробности

Балканистика

(първи балкански език-албански, гръцки, румънски и втори балкански език-албански, гръцки, румънски, сръбски;
редовно обучение
повече подробности

Германистика

(филолог, учител или преводач с немски език);
редовно обучение
повече подробности

Романистика

(френски език и втори чужд език, испански или италиански или португалски – филолог, учител или преводач);
редовно обучение
повече подробности

Славянски езици и култури

(полски или словашки, или сръбски с хърватски език и култура, с втори славянски език - полски, словашки, сръбски с хърватски или руски – филолог, преводач);
редовно обучение
повече подробности

Приложна лингвистика с два чужди езика*

(английски и втори* чужд език, преводачески профил);
редовно обучение
повече подробности

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии;

редовно обучение
повече подробности

Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език* с информационни технологии;

редовно обучение
повече подробности

Приложна лингвистика. Два чужди езика* с международен туризъм;

редовно обучение
повече подробности

Приложна лингвистика. Два чужди езика* с бизнес комуникации;

редовно обучение
повече подробности

Приложна лингвистика. Два чужди езика* с международни отношения;

редовно обучение
повече подробности

*Прием 2022: първи чужд език (изучаван в средното училище, ниво В1+): английски, испански, немски, руски, френски

*Прием 2022: втори чужд език (с изучаване от нулево ниво): английски, арабски, италиански, испански, китайски, корейски, немски, новогръцки, руски, сръбски и хърватски, френски, японски; български като чужд

УЧИТЕЛСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... (учебни предмети от 5 до 12 клас):

Български език и чужд език

(английски, гръцки, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор);
редовно обучение
повече подробности

Български език и история

(във ВТУ и във Филиал на ВТУ в гр. Враца);
редовно и задочно обучение
повече подробности

Български език и география

(във ВТУ и във Филиал на ВТУ в гр. Враца);
редовно и задочно обучение
повече подробности

Български език и информационни технологии

(във ВТУ и във Филиал на ВТУ в гр. Враца);
редовно обучение
повече подробности

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ:

Връзки с обществеността

редовно и задочно обучение
повече подробности

Журналистика

редовно и задочно обучение
повече подробности

Библиотекознание

редовно и задочно обучение
повече подробности

Практики и стажове

Image

Филологическият факултет поддържа система за контакти с потребителите на кадри за подготовка на специалисти (бакалаври, магистри, доктори) чрез стажове и практики в следните основни области: • Национално образование: учители по предмети, изучавани в прогимназиалната и в гимназиалната образователна степен (български език и литература, чужди езици) • Хуманитарни и социални науки: специалисти в системата на висшето образование (висши училища и изследователски институти) • Международни отношения, европейски и други региони – подготовка на преводачи за писмен и устен превод в областта на международните политически, икономически и културни отношения на базата на изучаването на 20 езика, групирани по различни критерии: 6-те официални езика на ООН, 12 от езиците на Европейския съюз, 5 балкански, 4 славянски, 4 източни езика... • Бизнес комуникации – висококвалифицирани сътрудници и преводачи по видове специализиран превод за нуждите на национални и интернационални компании и фирми • Аутсорсингова дейност (стажантски програми и работни места за завършили специалисти, владеещи един, два и повече чужди езика) – пряка връзка с международния бизнес, с глобализацията на съвременните комуникациии и обучението по международни и редки езици • Международен туризъм – подготовка на специалисти за комуникация на международни езици и на езици по приоритетност за българския туристически пазар • Медиен сектор – медии и връзки с обществеността • Обществени и културни институции в страната и в чужбина – библиотеки, домове на културата, български културни институти в чужбина, сдружения, асоциации и клубове на българската диаспора

 

Материална база

Image

Материалната и информационната база, която ползва Филологическият факултет, е съобразена със спецификите, отличаващи обучението по български език и култура, по връзки с обществеността и журналистика, по чужди езици и култури. Учебният процес, извънаудиторната дейност и събитията, организирани съвместно с посолства, културни институти и партньорски университети се извършват в 20 специализирани семинари и чуждоезикови образователни и библиотечни центрове. За придобиване на специфични умения в областта на устната комуникация и на симултанния превод разполагаме с фонетични кабинети и със специални учебни зали, симулиращи реална работна среда. Чуждоезиковите центрове разполагат с технологични средства за нуждите на учебния процес и международните контакти. Интернет и електронни ресурси в учебната, културнообразователната, изследователската и информационната работа: студентите и преподавателите имат свободен достъп до интернет (Wi-Fi) в учебните корпуси, където се водят занятия. Повече информация може да се намери на страницата на всеки един от специализираните центрове: www.uni-vt.bg → Филологически факултет → Библиотеки и центрове.

+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

За облика на Факултета е важна ролята на международната дейност и на активното сътрудничество на ВТУ с над 70 университети от близо 60 държави. Някои форми на международно партньорство за образователен и културен обмен на студенти бележат устойчиви традиции от няколко десетилетия. Чрез Европейската програма Еразъм+ за студентска и преподавателска мобилност и с програмите за междууниверситетско сътрудничество се предоставят възможности за семестриални обучения и практики в университети и институции извън страната. Студентите на Филологическия факултет на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“ се обучават един семестър в партньорски университет (минимум 3 месеца) или реализират педагогически или работен стаж от 2 до 6 месеца в институции и български училища зад граница, във фирми и други организации.

Професионална мобилност

Image

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАНИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ДАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ за работа в областта на образованието, културния живот, международните отношения и превода, бизнес комуникациите, туризма, неправителствения сектор, медиите, връзките с обществеността, маркетинговите комуникации; за обработка на информация в секторите информационни технологии, сигурност, държавна администрация; за изследователски занимания.

Image
Гаранция за успех

 

 
1

Квалифицираните преподаватели и чуждестранните лектори;

2

Обучение в 20 чуждоезикови центъра и специализирани библиотеки;

3

Гъвкавите форми на обучение по международни стандарти;

4

Възможността за обучение в страните, чиито езици се изучават по програми за образователен обмен (програми на ЕС, на фондации и правителства);

5

Множеството извънаудиторни събития, които подпомагат обучението;

6

Стажовете и летните практики, които дават умения за работа в реална среда.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image