Педагогически факултет

Педагогически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Приобщаващо образование. Специална педагогика

 

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ

 

Съвременни образователни технологии

 

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

 

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
език на преподаване английски

 

Педагогически съветник

Педагогика на ранното детство

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Ръководство на музикалните състави

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Управление на образованието

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална педагогика

Социална педагогика (за непритежаващи учителска правоспособност)

 

Педагогика на ранното детство

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
език на преподаване английски

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Педагогика на обучението по музика

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Социална педагогика

Великотърновски университет - Лого 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 638 826
+359 878 579 444

E-mail:

pf_vtu@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Румяна Раева, секретар
Проф. д-р Маринела Михова
, декан

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ