Исторически факултет

Историческият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е сред основателите на Великотърновския университет през 1963 година. Със своите десетилетни традиции в обучението на професионални кадри, които реализират своите знания и умения в научноизследователски институти, музеи, архиви, висши и средни училища, общински и областни администрации, правителствени и неправителствени организации, консултантски фирми и др., Историческият факултет на ВТУ заема едно от челните места в страната.

Контакти

+359 988 812 106
доц. д-р Галин Петров, заместник-декан по учебната дейност и работата със студенти

или

5000 Велико Търново,
ул. „Т. Търновски“ №2, Ректората

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Факултетът се състои от 5 катедри:
  • „Археология“;
  • „География“;
  • „Нова и най-нова история на България“;
  • „Нова и най-нова обща история“;
  • „Стара и средновековна история“.
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
Историческият факултет е единственият в страната, който предлага обучение в четири акредитирани професионални направления, представени от 12 бакалавърски програми (специалности):

Археология

редовна форма на обучение Завършилите специалността „Археология“ имат възможност да се реализират като археолози, специалисти (уредници и екскурзоводи) в национални, регионални и частни музеи, лаборатории за консервация и реставрация на културни паметници; в специализираните звена за опазване на културно-историческото наследство в общинската, областната и държавната администрация и органите на МВР; да работят в частния сектор в сферата на културния, религиозния туризъм и др. у нас и в чужбина.
повече подробности

География

редовна форма на обучение Завършилите специалността „География“ студенти имат възможността да се реализират като експерти в РИООС, в отдели „Регионално развитие“ на областни и общински администрации; в неправителствени организации и сдружения работещи по проблеми на опазване на природната среда, регионалното развитие и регионалната политика; в регионални сдружения; в научни институти. Получилите професионалната квалификация „учител по география“ могат да работят като учители по география в основните и средните училища.
повече подробности

Етнология

редовна форма на обучение

Подготовката на завършилите специалността „Етнология“ дава възможност за професионална реализация като специалисти в Етнографските отдели на историческите музеи; специалисти в научни и културни институти; специалисти в държавни и ведомствени архиви

Получилите професионалната квалификация „учител по история“ могат да работят в основните и в средните училища, както и като преподаватели по етнология (етнография) в средните училища с хуманитарен профил.

повече подробности

История

редовна и задочна форма на обучение

Завършилите специалността „История“ могат да се реализират като специалисти в историческите музеи; в научните, културните, административните и неправителствените институции, организации и други.

Получилите професионалната квалификация „учител по история“ могат да работят като учители по история и цивилизация в основните и в средните училища.

повече подробности

Културен туризъм

редовна форма на обучение Подготовката на завършилите специалността „Културен туризъм“ дава възможност за професионална реализация в туристическия и културния сектор; в различни неправителствени организации; като съставители и организатори на туристически дейности; като експерти към държавните, областните, регионалните и общинските структури; като специалисти в държавни и частни музеи и галерии; в административните структури на природни, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.
повече подробности

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

редовна форма на обучение Специалността „Педагогика на обучението по география и информационни технологии“ позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление), както и в РУО на МОН, редица държавни учреждения, в научни и културни институции (в администрации на посетителски центрове, музеи, архиви, в областта на опазването на околната среда, регионалното развитие и териториалното устройство) и в неправителствения сектор.
повече подробности

Педагогика на обучението по история и география

редовна и задочна форма на обучение

Специалността „Педагогика на обучението по история и география“ позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление), както и в РУО на МОН, редица държавни учреждения, в научни и културни институции (в администрации на посетителски центрове, музеи, архиви, в областта на опазването на околната среда, регионалното развитие и териториалното устройство) и в неправителствения сектор.

повече подробности

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

редовна форма на обучение

Специалността „Педагогика на обучението по история и информационни технологии“ позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление), както и в РУО на МОН, редица държавни учреждения, в научни и културни институции (в администрации на посетителски центрове, музеи, архиви, в областта на опазването на околната среда, регионалното развитие и териториалното устройство) и в неправителствения сектор.

повече подробности

Педагогика на обучението по история и философия

редовна форма на обучение

Специалността „Педагогика на обучението по история и философия“ позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление). Обучаваните в специалността получават квалификация „учител по история и по предметен цикъл „Философия“. Могат да преподават  дисциплините от културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование“ – „История“, „История и цивилизация“, „Философия“, „Етика и право“, „Психология и логика“, „Свят и личност“ (или „Гражданско образование“) и др. в средното училище и в други образователни институции, да работят като педагогически съветници в средните училища, като държавни служители в сферите на културата и образованието.

повече подробности

Педагогика на обучението по история и чужд език

(английски, френски, немски, руски) – редовна форма на обучение

Завършилите специалността „Педагогика на обучението по история и чужд език“ получават квалификация „учител по история и по чужд език“ (английски, френски, немски, руски) и могат да преподават в основните и средни училища, както и да се реализират като специалисти в историческите музеи; в научните, културните, административните и неправителствените институции, организации и други.

повече подробности

Регионално развитие и геоикономика

редовна форма на обучение

Завършилите специалността „Регионално развитие и геоикономика“ могат да се реализират като специалисти в различни държавни институции (министерство на регионалното развитие и благоустройството; министерство на туризма; министерство на икономиката; държавни агенции), в областни администрации и регионални съвети за развитие; в Националния статистически институт, в органите на местна власт, в неправителствени и браншови организации; в изследователски центрове, научни институти и в екипи, разработващи проекти свързани с регионалното развитие.

повече подробности

Практики и стажове

Image

В Историческия факултет практическата подготовка на студентите по направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“ включва пряко участие в образователния процес в базови училища-партньори на Великотърновския университет под формата на хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика.

Студентите историци получават възможности за стажове и практики като асистент-специалисти в историческите музеи, в архивите и в други институции. Практическата подготовка на студентите по етнология се осъществява чрез провеждане на теренно етнографско проучване. Теренни учебни практики са включени и в учебния план на специалност „География“.

Практическата работа на студентите археолози е задължителен елемент от тяхното обучение в рамките на три семестъра, като се осъществява на различни археологически обекти на територията на страната.

Предоставят се и други възможности за практики и стажове в редица европейски университети-партньори на ВТУ по силата на двустранни договори и по програма „Еразъм +“ чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност.

Чудесна възможност за задълбочаване на знанията и за развиване на практическите умения на студентите от Факултета предоставят и действащите студентски клубове и неформални организации: клуб „Старопрестолни етнолози“, ателие „История и памет“, Клуб по българска медиевистика към катедра „Стара и средновековна история“, клуб „Антична и средновековна история“.

Материална база

Image

Историческият факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение на бакалаври, магистри и докторанти, със специализирана библиотека с фонд от над 12 хиляди тома.

 
+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

Студентите и докторантите в Историческия факултет имат изключително стимулиращата възможност да се включват активно в международния академичен обмен и да развиват собствени изследователски проекти. Една от широко използваните възможности е програмата „Еразъм +“. Студентите историци, археолози, географи и етнолози имат възможност да се обучават за един или два семестъра в университети в над 20 европейски страни. Програмата позволява провеждане и на практики в различни институции в чужбина. Изборът на страни е богат – Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Полша, Чехия, Германия, Австрия, Кипър, Румъния, Гърция, Турция и др.

Обмен на студенти се осъществява и по различни международни програми, както и по споразуменията за междууниверситетско сътрудничество с университети от 33 страни, включително и такива извън ЕС.

Професионална мобилност

Image

Историческият факултет развива разнообразна международна дейност, която включва участия на преподаватели в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина. Възможност за това предоставя широката мрежа от университети-партньори на Великотърновския университет – над 100 в Европа, Азия, САЩ, Африка и Южна Америка, с които са подписани договори за сътрудничество по линия на преките договорни отношения и на европейската образователна програма „Еразъм+“. Засилен интерес за партньорство се наблюдава и от проспериращи азиатски страни като Китай, Япония, Казахстан, Киргизстан и др.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Нашите възпитаници са търсени на пазара на труда;

2

В близките години системата на средното образование ще се нуждае от хиляди нови учители в направленията, в които осигуряваме обучение;

3

Квалифицирани преподаватели;

4

Гъвкави форми на обучение;

5

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

6

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

7

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ