Юридически факултет

Юридическият факултет на ВТУ е създаден през 1991 г. като първият извънстоличен правен факултет. Вече 25 години във факултета се обучават студенти по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, редовна и задочна форма, с 5 годишен срок на обучение. Обучението на студенти в Юридическия факултет на ВТУ в професионално направление 3.6. Право е със срок на акредитацията до 25.10.2024 г., с оценка от Национална агенция за оценяване и акредитация: 9.28 (девет цяло и двадесет и осем стотни) и с капацитет по образователно-квалификационна степен – магистър – 1 300 студенти.

Факултетът предоставя високо ниво на професионална подготовка, която се извършва от квалифицирани хабилитирани преподаватели, както и устойчиво практическо обучение на студентите в „Правната клиника“, създадена към него.

Контакти

+359 (62) 635 853 (1-715)
+359 (62) 621 949
Валентина Лазарова, секретар

или

5003 Велико Търново,
ул. „Христо Ботев“ №19, корпус 5

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Юридическият факултет на ВТУ се състои от 3 катедри:
  • Публичноправни науки;
  • Наказателноправни науки;
  • Частноправни науки.
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
Юридически факултет е акредитиран да обучава студенти в образователно-квалификационна степен “магистър” в следната специалност:

СЪСТЕЗАНИЯ

Image

Участията на студентите в регулярно организирани национални и международни състезания по право, студентски научни сесии, кръгли маси и др., дават възможност за формирането им като юристи с космополитни познания, добра езикова подготовка и работна етика, отговарящи на високия стандарт на професията.

Всичко това осигурява отлична подготовка на завършилите специалност „Право“ в ЮФ на ВТУ, което е безспорна предпоставка за успешната бъдеща професионална реализация.

Материална база

Image

Юридически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение -– учебна съдебна зала, кабинет за юридически практики, кабинет на докторанти и др., както и специализирана юридическа библиотека с богат избор на юридическа литература.

+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Юридическия факултет по програмата „Еразъм“, е осигурена възможност за желаещите студенти от специалност „Право” да се обучават за определен период от време във висши учебни заведения извън страната, като по този начин да придобиват знания и ценен опит за правната, обществена и държавна система, историята и културата на други народи.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Image

След завършване на специалност "Право" и придобиване професионална квалификация “юрист”, дипломантите придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж по специалността и полагане на теоретико-практически изпит пред Министерство на правосъдието на Република България.

Те получават правоспособност и могат да се реализират професионално като: съдии; прокурори; арбитри; адвокати; юрисконсулти; правни експерти; следователи; нотариуси и др.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Квалифицирани преподаватели;

2

Гъвкави форми на обучение;

3

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

4

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

5

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ