Правилник за приемане на студенти във ВТУ

ПРАВИЛНИК за приемане на студенти
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
за учебната 2020/2021 година

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Приемането на студенти във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се извършва с оценки от държавни зрелостни изпити в дипломата за завършено средно образование и/или чрез конкурсни изпити (Приложение № 2).

(2) Като основание за прием в някои специалности могат да послужат и международно признати сертификати за владеене на чужд език, ако са легализирани и приравнени към действащата шестобална оценъчна скала. Такива кандидати получават право да участват с оценката си (приравнена към действащата скала) в общото класиране. Приравняването на оценките от такива сертификати става по Ред за кандидатстване със сертификат за владеене на чужд език, утвърден от Академичния съвет.

Чл. 2. Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка и платено обучение по чл. 9, ал. 3, т. 6 „б“ от Закона за висшето образование се утвърждават от Министерския съвет, а за платено обучение по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование – с решение на Академичния съвет на Великотърновския университет. Местата се обявяват в сайтовете на Университета и на Кандидатстудентското бюро за информация, реклама и прием.

Чл. 3. (1) Допуска се едновременно кандидатстване за:

  1. Всички обявени специалности и форми на обучение в университета в рамките на утвърдените места.
  2. Други висши училища по обявените от тях изисквания и графици на конкурсните изпити

(2) Условията за прием в магистърски програми на лица, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“, се определят с отделен правилник.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 4. Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

  1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.
  2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която се кандидатства.

Чл. 5. За задочно обучение могат да кандидатстват всички кандидат-студенти без ограничение за възраст и без изискване за трудов стаж.

Чл. 6. Студенти на Великотърновския университет могат да кандидатстват отново за първи курс на друга специалност във ВТУ или друго висше училище, като запазват студентските си права.

Чл. 7. (1) Граждани на страни – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и чужденците, постоянно пребиваващи в Република България, могат да кандидатстват във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по условията и реда, установени за българските граждани. При същите условия могат да кандидатстват и чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.

(2) Другите чужденци имат право да кандидатстват и да се обучават във Великотърновския университет:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби и програми за образователен, културен и научен обмен;
  2. съгласно актове на Министерския съвет;
  3. срещу заплащане.

Чл. 8. Не се допускат да кандидатстват чужденци, временно пребиваващи в Република България, с изключение на тези, които са от българска народност и кандидатстват по реда на ПМС № 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 9. Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е

от 15 юни до 3 юли,

включително в съботните и неделните дни

Внимание! Бюрата за прием на кандидатстудентски документи извън Велико Търново могат да приключат работа преди 30 юни 2020 г. Моля, интересувайте се на посочените телефони на бюрата за крайните дати.

Чл. 10. Кандидат-студентите представят следните документи:

 • а) Формуляр по образец.
 • б) Квитанция от платена такса за кандидатстване (плаща се при подаване на документите). От такса се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци (до 25 години); родители с три и повече деца; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – срещу представен документ.
 • в) Оригинал и копие на дипломата за средно образование.

  Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след
  оформяне на документите.

 • г) Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана и призната от Министерството на образованието и науката и приравнена към шестобалната система.

 • д) Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци до 25-годишна възраст, родители с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно във ВТУ по едно и също професионално направление, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

 • е) Желаещите да възстановят загубени студентски права в същата специалност на ВТУ представят уверение за завършен най-малко първи курс.

Чл. 11. (1) Документите се подават лично или чрез друго лице във ВТУ и в обявените приемни бюра в страната.

(2) Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са представени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

(3) След обявения в чл. 9 срок не се приемат кандидатстудентски документи и не се правят поправки във вече подадените.

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ РАБОТИ

Чл. 12. (1) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за желаните специалности съгласно Приложение № 2 по предварително обявен график – Приложение № 1.

(2) Конкурсните изпити биват два вида: университетски и факултетски (вж. Приложение 1). Университетските изпити са по български език, история на България и английски език. С факултетски изпит може да се кандидатства за определени специалности в рамките на съответния факултет (вж. Приложение 1);

(3) Всеки кандидат-студент може да се яви на конкурсен изпит на хартиен носител и/или онлайн.

Чл. 13. (1) Университетските конкурсни изпити се провеждат 4 пъти между месеците февруари и юни 2020 г. Конкурсните изпити се организират по едни и същи програми и критерии за оценка.

(2) Документите за явяване на конкурсни изпити са:

  • заявление до ректора;
  • квитанция за платена такса за участие в конкурсен изпит, утвърдена от Министерския съвет (плаща се при подаване на документите).

(3) Документи за участие се подават до два работни дни преди датата на конкурсния изпит.

Те се приемат в Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием на ВТУ, по електронен път или в бюрата за прием на документи към Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (вж. Списък и адреси).

Чл. 14. Кандидат-студентите могат да се явят на всяка една от посочените дати за провеждане на университетските и факултетските конкурсни изпити. За явяването на изпитите не се изисква кандидатът да притежава диплома за средно образование.

Чл. 15. (1) Съдържанието на конкурсните изпити е в съответствие с действащите учебни програми в средните училища на Република България.

(2) Университетските изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на ректора, а факултетските – със заповед на съответния декан.

(3) Писмените конкурсни изпити са анонимни.

(4) При първото и второто класиране не се признават оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище.

(5) Изпитните варианти се изтеглят на лотариен принцип в деня на изпита. Кандидат-студентите, явили се след изтеглянето на изпитния вариант, не се допускат до участие в изпита.

(6) По време на изпитите на кандидат-студентите се забранява да носят със себе си мобилни телефони и друга съобщителна техника. Кандидатите са длъжни да пишат само със синя химикалка.

(7) При доказано преписване или опит за преписване, както при опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез знак, особен цвят и пр., писмената работа на кандидат-студента се анулира и той се лишава от по-нататъшно участие в конкурса. Номерирането на страниците не се приема за знак, нарушаващ анонимността.

Чл. 16. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват от двама специалисти, независимо един от друг, а при нужда и от арбитър.

(2) Знанията и уменията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система с точност до 0,25:

  • а) когато разликата в оценките на двамата проверители е до 0,50, поставя се средноаритметичната оценка;
  • б) при по-голяма разлика в оценяването писмената работа задължително се дава на арбитър, чиято оценка е окончателна. Оценката на арбитъра не трябва да бъде извън рамките между двете оценки на проверителите;
  • в) писмените работи с оценки отличен (5,50 – 6,00) задължително се арбитрират.

(3) Оценката върху всяка писмена работа се съпровожда от кратка рецензия, в която се излагат мотивите за поставената оценка.

(3.1) При явяване на онлайн изпит оценяването става веднага.

(4) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за годината на кандидатстване.

Чл. 17. (1)Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване.

(2) В срок от 3 работни дни след обявяване на резултатите от писмения изпит кандидатите могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с мотивите за оценката. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на лична карта и талончето с входящия номер.

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл. 18. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите се образува съгласно Приложение 2.

(2) На първенците от националните олимпиади, получили оценка не по-ниска от отличен (5,50), оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит. Кандидат-студентите трябва да представят служебна бележка, издадена от МОН.

Първенците от националните олимпиади, проведени в годината на кандидатстване преди кандидатстудентските изпити, кандидатстват за специалностите, в които се предвижда кандидатстудентски изпит, съответстващ на предмета на олимпиадата. Молбите със съответните служебни бележки, издадени от МОН, се представят в срока, предвиден в чл. 9 и участват в класирането по общия ред.

Когато конкурсните изпити за специалността са повече от един, се признава оценката за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ

Чл. 19. В класирането за обявените места участват само кандидат-студентите, които имат формиран състезателен бал съгласно с Приложение 2

Чл. 20. (1) Класирането за обявените места се извършва в две групи – жени и мъже. В процеса на класирането, при липса на кандидати, незаетите места от едната група могат да се прехвърлят в другата.

(2) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал само по предварително заявената от кандидат-студента последователност на желаните специалности и форми на обучение.

  • а) Ако при първото класиране кандидат-студентът е приет по първото си желание, той се записва и не участва в следващото класиране. Непотвърдилите записването в срок също не участват в следващото класиране.
  • б) Ако при първото класиране кандидат-студентът е приет по второто, третото и т.н. желания, той се явява или да се запише в специалността, за която е класиран, или да заяви желанието си за участие в следващото класиране.

(3) Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения брой.

(4)По време на класиранията не се допуска промяна в предварително заявената от кандидата последователност на желаните специалности и форми на обучение.

Чл. 21. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, проведени в годината на кандидатстване преди кандидатстудентските изпити, се приемат за студенти извън утвърдения план. Те се записват само в специалностите, за които се предвижда кандидатстудентски изпит, съответстващ на предмета на олимпиадата. Молбите със съответните удостоверения, издадени от МОН, се представят в срока, предвиден в чл. 9.

(2) Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, които са получили оценка отличен 6,00 на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

(3) Когато конкурсните изпити за специалността са повече от един, на лауреатите от национални и международни олимпиади се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по общия ред.

(4) Балканските, европейските, световните и олимпийските шампиони в активна състезателна възраст се приемат за студенти в специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание извън утвърдения план. Молбите със съответните удостоверения се представят в срока, предвиден в чл. 9.

Чл. 22. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права за втори и по-горен курс се класират, без да заемат обявени места за І курс.

Чл. 23. До 1 % от утвърдените места за прием се предоставят на успешно издържали конкурсните изпити кръгли сираци до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, родители с три и повече деца, както и на близнаци в случаите, когато и двамата са кандидатствали във ВТУ по едно и също направление и единият от тях е приет за студент.

Чл. 24 (1) Приемането на студенти – граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се извършва при условията и по реда, определени за българските граждани.

(2) Изпитът по български език за чужденците – граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство (по смисъла на чл. 18 (1) от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България), се счита за кандидатстудентски изпит по специалността.

Чл. 25. Класирането се извършва на два етапа:

 • на 7 юли І класиране;
 • на 14 юли ІІ класиране – попълване на незаети места.

Чл. 26. Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на ректора на следните дати:

 • Първо класиране – 8, 9 и 10 юли
 • Второ класиране – 15, 16 и 17 юли
 • Попълване на свободни места – до 25.09.2020 г.

Чл. 27. (1) При записването си приетите студенти представят следните документи:

 • Диплома за средно образование – оригинал и два броя ксерокопия;
 • Комплект формуляри за записване по образец (купуват се в университета);
 • Три снимки;
 • Лична карта;
 • Квитанция от платена такса за обучение.

(2) При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса. 

ЗАПИСВАНЕ БЕЗ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

Чл. 28. (1) По решение на Академичния съвет записването в определени специалности може да стане без участие в класиранията, ако кандидат-студентите отговарят на условията и формират бал, съгласно Приложение 2.

(2) Списъкът на специалностите, както и броят на местата за този прием се обявяват в сайтовете на университета и на Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием и по други подходящи начини.

(3) Записването на студентите без участие в класиране се извършва от 2 декември 2019 г. до 3 юли 2020 г.

Чл. 29. (1) При записването се представят следните документи:

 • Диплома за средно образование – оригинал;
 • Комплект формуляри за записване по образец (купуват се в университета);
 • Три снимки;
 • Лична карта;
 • Квитанция от платена такса за обучение.

(2) При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 При незаети и освободени места за определени специалности попълването се извършва по допълнително обявени условия. Решенията се взимат от Централната комисия.

§ 2 Всички класирания и попълването на незаетите места се извършват под ръководството и контрола на назначената от ректора Централна комисия на прием на студенти във Великотърновския университет до началото на учебната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание или направили опит да заблудят приемните комисии и ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса.

§ 2. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси се отправят до ректора в срок до 19 юли. След тази дата молби и жалби не се приемат.

 

Този правилник е изготвен в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – ПМС № 79 от 9 май 2000 г.; ПМС № 96 от 27 май 2005 г. и е приет от Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 18.11.2019 г.

 

 

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри