Мисия на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Каква е нашата мисия

На основата на досегашните постижения и традиции на Университета, на активното международно сътрудничество, тясното партньорство с бизнеса и интензивната научноизследователска и художественотворческа дейност, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”:

Мисия на ВТУ

   • Като международно призната институция служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и участва в световните образователни, научни и художественотворчески процеси;
   • Подготвя за нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес и за нуждите на собственото си развитие пазарно ориентирани, висококвалифицирани и обществено ангажирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да се адаптират към социалния и културния живот в България и в различни страни по света;
   • Работи върху по-нататъшното създаване, усъвършенстване и утвърждаване на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно развива собствена школа;
   • Осигурява единство на образователната, научноизследователската и художественотворческата дейност, като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на най-високо ниво и академична среда за студенти, докторанти и специализанти от всички възрасти и всякакъв произход;
   • Подпомага своите кадри за осигуряване на международно признаване на постижения в научноизследователската и художественотворческата дейност;
   • Осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в полза на всички обществени слоеве и прослойки;
   • Поддържа и усъвършенства материално-техническата си база като условие за модерно, качествено и ефективно образование и наука, за съвременен живот и отдих.
   • Работи като основен образователен, научен и културен център, който развива иновационното мислене.
   • Развива предприемаческа дейност и инициативност и насърчава взаимодействието с бизнеса с цел подобряване на качеството на образование и работа.

 

Мисия на ВТУ

Силните страни на Университета са:

 • Възможността да поддържа конкурентоспособно интердисциплинарно обучение, научноизследователска и художественотворческа дейност.
 • Гъвкавият и адаптивен капацитет, осигуряващ високо качество на обучение и научноизследователска дейност.

Академичното ръководство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” декларира пред държавата, обществото, студентите и работодателите, че негова основна грижа и цел е постигането и поддържането на високо качество на подготовката на студентите, докторантите и специализантите в постоянно съответствие с:

 • динамично променящите се изисквания на световната и националната наука, култура и изкуство;
 • предизвикателствата на професионалната практика;
 • търсенията на интелектуалния пазар по предмета на дейност на Университета;
 • индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните.

Ръководството на ВТУ въведе, поддържа и непрекъснато усъвършенства Системата за управление на качеството на обучение на академичния и непреподавателския състав, съгласно изискванията на Закона за висше образование, Националната агенция за оценяване и акредитация и международните стандарти по управление на качеството от серията ISO 9001:2015.

Целите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по отношение на качеството се определят ежегодно в рамките на прегледа на ръководството като конкретно измерими и оценими постижения и резултати.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ